Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Troms

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner til Universitetet i Tromsø (UiT) for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 184 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 919 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Det foreslås en bevilgning på 44,2 millioner kroner til inventar og utstyr i forbindelse med nytt Teknologibygg. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 2 milliarder kroner til universitetet. I tillegg foreslås det å legge bevilgningen på 5 millioner kroner til Barentsinstituttet inn i rammebevilgningen til universitetet. Det foreslås også 1 million kroner til Arktisk universitet som administreres ved UiT.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø. Teknologibygget vil samle universitetets realfagmiljø på campus i Breivika. Planlagt byggestart er sent i 2012, og forventet ferdigstillelse er våren 2014.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 24,6 millioner kroner til Norgesuniversitetet (NUV) som administreres av UiT. I tillegg foreslås en bevilgning på 4 millioner kroner til Entrepenørskap i høgre utdanning som administreres av NUV.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 128,8 millioner kroner til Høgskolen i Harstad.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 4,1 millioner kroner til Studiesenteret Finnsnes. Tilskuddet skal bidra til drift av Studiesenteret Finnsnes slik at det kan tilby kurs og andre voksenopplæringstiltak som alternativ eller supplement til opplæring ved andre institusjoner.

 • Innenfor den statlige rammen for ”E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger” legges det opp til å etablere midtrekkverk på E8 i Lavangsdalen.

 • 40 millioner kroner er foreslått til prosjektet E8 Riksgrensen – Skibotn. Den 38 kilometer lange strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i Skibotn er viktig for godstrafikk til og fra Finland. Prosjektet omfatter i hovedsak utvidelse av vegbredden og utbedring av kurvatur på de dårligste delstrekningene, blant annet i Halsbakken. I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. Det legges opp til anleggsstart våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • Budsjettforslaget omfatter også midler for å bidra til sentrumstiltak på E6 i Skibotn.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Festspillene i Nord-Norge (FINN)

12 435

410

12 845

Filmcamp

2 500

 

2 500

Hålogaland Teater

43 686

2 142

45 828

Midt-Troms Museum

3 902

129

4 031

Nordnorsk filmsenter

8 217

-17

8 200

Nordnorsk Kunstmuseum

17 159

566

17 725

Nord-Troms Museum

2 729

940

3 669

Perspektivet Museum

3 104

102

3 206

Riddu Riddu

1 645

500

2 145

Sør-Troms museum

8 215

271

8 486

SUM

103 592

5 043

108 635

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Hålogaland Teater med 2,1 millioner kroner til 45,8 millioner kroner i 2013. Av økningen er 0,7 millioner kroner knyttet til grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Riddu Riddu-festivalen med 0,5 millioner kroner – til 2,1 millioner kroner i 2013.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nord-Troms Museum med 0,9 millioner kroner som blant annet skal gå til drift i forbindelse med innflytting i et nytt kulturbygg i Nordreisa.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 171,8 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (8 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Troms deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Troms fylke er Hærens tyngdepunkt i Nord-Norge, og en viktig del av regjeringens nordområdesatsing. Hovedtrekkene i Hærens organisasjon videreføres i 2013, men Panserbataljonen skal bygges opp som en innsatsklar og raskt tilgjengelig bataljonsstridsgruppe. Bataljonen vil bestå av i hovedsak vervet personell, men vil også ha et betydelig innslag av personell inne til førstegangstjeneste. 2. bataljon videreføres på Skjold og omvæpnes til en lett infanteribataljon.

 • For å understøtte regjeringens styrking av Hærens virksomhet i Troms er det planlagt å bruke om lag 290 millioner kroner på eiendom, bygg og anlegg i fylket i 2013. Regjeringen foreslår to nye byggeprosjekter i Rusta leir på Bardufoss; ett prosjekt for nytt kjøkken- og messebygg med en kostnadsramme på 199 millioner kroner, med planlagt utbetaling i 2013 på om lag 12 millioner kroner, og ett prosjekt for mannskapsforlegninger med en kostnadsramme på 163 millioner kroner, med planlagt utbetaling i 2013 på om lag 55 millioner kroner.

 • Forsvarsdepartementet godkjente i 2012 et prosjekt for bygging av ny brannstasjon på Bardufoss flystasjon. Ut over dette videreføres prosjekter for boliger, befalsforlegninger og administrasjonsbygg for Generalinspektøren for Hæren i Bardufoss-området. På Setermoen gjennomføres prosjekter for etablering av boliger og oppgradering av en mannskapsforlegning. I tillegg videreføres det flere prosjekter knyttet til øving og trening på Setermoen, bl.a. i Setermoen skytefelt. Dette er viktige prosjekter for å forberede Forsvarets personell til operasjoner i inn- og utland. I Skjold leir er det satt av midler til å videreføre prosjektet for rehabilitering av kinosalen, som er et verneverdig bygg. I 2012 har Forsvarsdepartementet godkjent prosjekter for bygging av boliger på Skjold og befalsforlegning på Sørreisa. Disse prosjektene videreføres i 2013. Videre vil det gjennomføres ENØK-tiltak på Trondenes.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Troms med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som hovedbase for helikopter. Fra hovedbasen på Bardufoss vil det operere transport- og maritime helikoptre. Innføring og driftssetting av nye maritime helikoptre skal fortsette på Bardufoss i 2013.

 • Luftforsvarets virksomhet ved stasjon Sørreisa videreføres i 2013. Innen utgangen av 2016 skal Luftforsvarets primære kapasiteter innenfor kontroll og varsling samles på Sørreisa.

 • Til oppfølging av BarentsWatch foreslår Regjeringen en økning på 16 millioner kroner i bevilgningen til Kystverkets budsjett. BarentsWatch er et helhetlig informasjonssystem for de norske hav- og kystområdene. Systemet skal nyttiggjøre seg og samordne allerede eksisterende tjenester, med sikte på å formidle et helhetlig bilde av aktivitet og miljøtilstand i våre havområder. BarentsWatch består av en informasjonsportal rettet mot allmennheten (åpen del) og en etatsintern del med utveksling av informasjon mellom de ulike etatenes fagsystemer (lukket del). En første del av den åpne delen er etablert i 2012, og det er startet utvikling av de første tjenestene i lukket del. I 2013 skal det blant annet utvikles et sikkert nettverk mellom etatene som er tilknyttet BarentsWatch lukket del, og det skal startes opp utvikling av et helhetlig anløpsregime for skipsfarten som ved å koble ulike datakilder vil gjøre det lettere å avdekke unormal aktivitet.

 • For å styrke polar- og miljøforskningen og ressurskartleggingen i nordområdene, foreslår regjeringen at det bygges et nytt isgående forskningsfartøy. Samlet kostnadsramme for fartøyprosjektet er 1,4 milliarder kroner, og det foreslås en startbevilgning på 75 millioner kroner i budsjettet for 2013. Fartøyet vil ha hjemmehavn i Tromsø. De viktigste brukerne av fartøyet vil være Norsk polarinstitutt, Universitetet i Tromsø og Havforskningsinstituttet. Det er ventet at fartøyet vil være ferdig i 2015.

 • Regjeringen foreslår at Tromsø kommune får 1 313 000 kroner til flytebrygge på Vengsøy, 415 000 kroner til flytebrygge Løksfjord og 1 450 000 kroner til flytebrygge på Kvaløyvågen.

 • Regjeringen foreslår at Harstad kommune får 2 620 000 kroner til flytebrygge i Seljestad.

 • Regjeringen foreslår et tilskudd til utjevning av overføringstariffer på 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Troms vil omfattes av ordningen i 2013.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 460 millioner kroner under Oljedirektoratets OD forvaltningsområder i 2013. OD har en sentral rolle i forvaltningen av olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel og er et viktig rådgivende organ for Olje- og energidepartementet. OD utøver forvaltningsmyndighet i forbindelse med tildeling av areal, undersøkelser etter og utvinning av petroleumsforekomster på sokkelen. OD skal være en pådriver for å realsiere mest mulig av resurspotensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. OD har hovedkontor i Stavanger og et lokalt kontor i Harstad.

 • Regjeringen vil opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktisk. Hovedsete til senteret skal ligge i ett av de tre nordligste fylkene. Senteret skal bidra til økt innsikt og kunnskap som gjør petroleums-virksomheten bedre rustet til å møte utfordringer i arktiske havområder. Videre er det et mål å bidra til oppbygging av kompetanse- og forskningsmiljøer i Nord-Norge av høy kvalitet som kan bidra til å sikre langsiktig rekruttering til næringen i nord og legge grunnlaget for et godt samarbeid med ledende fagmiljøer andre steder i landet og i utlandet.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Troms

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent.

I Troms har 3 av 24 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Salangen kommune med 6,3 prosent, mens Karlsøy kommune har lavest vekst med 1,2 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Troms i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 106 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Troms hadde alle kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Troms hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Troms hadde i gjennomsnitt 63 253 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Troms fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Troms fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Troms fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Troms fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 5,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 9 444 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1901 Harstad (t.o.m. 2012)

-3,8

66 434

102

.

.

.

.

.

1902 Tromsø

2,4

60 095

104

3 137 816

136 729

4,6

107 971

3,6

1903 Harstad (f.o.m. 2013)

.

.

.

1 164 047

62 101

5,6

52 234

4,7

1911 Kvæfjord

0,7

46 941

109

181 912

7 042

4,0

5 812

3,3

1913 Skånland

2,4

70 211

109

176 223

8 217

4,9

7 004

4,1

1915 Bjarkøy (t.o.m. 2012)

-0,3

34 327

136

.

.

.

.

.

1917 Ibestad

-1,4

41 209

121

98 936

1 389

1,4

814

0,8

1919 Gratangen

2,9

95 506

117

81 557

2 505

3,2

2 043

2,6

1920 Lavangen

6,1

51 690

122

75 767

1 390

1,9

979

1,3

1922 Bardu

1,7

73 333

104

211 098

6 266

3,1

4 678

2,3

1923 Salangen

-1,2

67 210

109

131 942

7 835

6,3

6 932

5,5

1924 Målselv

0,1

55 618

102

341 062

15 047

4,6

12 340

3,8

1925 Sørreisa

3,0

65 849

102

181 563

7 365

4,2

5 980

3,4

1926 Dyrøy

5,9

70 710

115

86 796

2 701

3,2

2 219

2,6

1927 Tranøy

2,3

55 986

120

104 808

3 435

3,4

2 816

2,8

1928 Torsken

:

:

127

70 591

1 960

2,9

1 596

2,3

1929 Berg

5,7

73 857

119

61 096

1 792

3,0

1 429

2,4

1931 Lenvik

-2,4

66 021

102

613 032

32 497

5,6

27 854

4,8

1933 Balsfjord

4,1

60 196

102

307 083

12 794

4,3

10 556

3,6

1936 Karlsøy

-0,4

64 580

120

153 960

1 763

1,2

803

0,5

1938 Lyngen

8,4

121 947

112

196 904

7 791

4,1

6 560

3,4

1939 Storfjord

:

:

117

125 099

4 713

3,9

3 936

3,2

1940 Kåfjord

1,0

52 474

124

142 831

4 175

3,0

3 281

2,4

1941 Skjervøy

0,3

70 873

119

178 499

5 302

3,1

4 130

2,4

1942 Nordreisa

2,2

68 494

105

256 303

8 337

3,4

6 380

2,6

1943 Kvænangen

4,3

52 427

127

103 440

3 247

3,2

2 724

2,7

Fordeles gjennom året

     

11 018

       

Troms

1,1

63 253

106

8 193 383

346 258

4,4

280 940

3,6

Troms fylkeskommune

5,1

9 444

125

2 525 906

105 500

4,4

90 908

3,7

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen