Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vest-Agder

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14,1 millioner kroner til Universitetet i Agder for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 160 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 3 millioner kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 967,9 millioner kroner til universitetet.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 14,6 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,6 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet. Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid.

 • Innenfor Statens vegvesens budsjett er det satt av midler til å dekke kostnader til avslutning av OPS-prosjektet Grimstad – Kristiansand. Dette er kostnader som ikke dekkes av OPS-kontrakten.

 • Det er satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet E39 Fardal – Osestad som ble åpnet for trafikk høsten 2011. For 2013 er det ellers prioritert midler til å starte bygging av midtrekkverk på strekningene Fidjetoppen – Breimyrveien og Rosseland – Storenes bru. Det er også prioritert midler til bygging av gangbru over E39 ved Ime.

 • Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 en firårig avtale med Kristiansandregionen, ved Vest-Agder fylkeskommune, om tildeling av midler fra belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Avtalen utløper i 2012, og Kristiansandregionen ønsker å forlenge avtalen.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Kristiansand Symfoniorkester

54 356

-54 356

 

Agder Teater A/S (til Kilden)

35 462

-35 462

 

Opera Sør, Kristiansand

6 803

-6 803

 

Kilden

 

104 121

104 121

Agder naturmuseum og botaniske hage

3 480

115

3 595

Fullriggeren Sørlandet

4 507

149

4 656

Sørlandets Kunstmuseum

8 352

476

8 828

Vest-Agder-museet

14 059

464

14 523

SUM

127 019

8 704

135 723

Kilden Teater- og konserthus (investeringstilskudd)

64 000

 

64 000

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kilden (Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør) med 7,5 millioner kroner til drift og styrket aktivitet, hvorav 0,5 millioner kroner er øremerket Kristiansand Solistensemble.

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Sørlandets kunstmuseum med 0,5 millioner kroner. Økningen skal blant annet gå til markering av grunnlovsjubileet.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner til Kilden Teater- og konserthus.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 34,7 millioner kroner til regional utvikling. Tildelingen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vest-Agder deltar.

 • Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for 2013.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Agder med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006.

 • Regjeringen foreslår at Lindesnes kommune får tilskudd på 320 000 kroner til kaiforlengelse i Båly havn.

 • Regjeringen foreslår at Mandal kommune får tilskudd på 4 380 000 kroner til utrustningskai på Gismerøya.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Vest-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Vest Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Vest Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent.

I Vest Agder har 9 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Lindesnes kommune med 7,9 prosent, mens Sirdal kommune har lavest vekst med 2,4 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vest Agder i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest Agder hadde 4 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.


Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Vest Agder hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 1,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest Agder hadde i gjennomsnitt 52 485 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Vest Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Vest Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Vest Agder fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 6,1 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7 191 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

1001 Kristiansand

1,2

56 974

97

3 766 149

201 279

5,6

165 785

4,6

1002 Mandal

3,2

62 903

95

709 907

33 274

4,9

27 065

4,0

1003 Farsund

0,5

47 384

95

444 104

19 923

4,7

16 051

3,7

1004 Flekkefjord

-0,1

44 359

96

460 499

27 026

6,2

23 284

5,3

1014 Vennesla

4,9

36 719

96

633 083

35 445

5,9

29 907

5,0

1017 Songdalen

-5,3

56 478

95

288 519

15 697

5,8

13 178

4,8

1018 Søgne

3,4

41 596

96

481 518

27 382

6,0

22 896

5,0

1021 Marnardal

4,5

58 256

99

135 575

4 050

3,1

3 118

2,4

1026 Åseral

1,5

60 170

111

66 012

2 346

3,7

1 983

3,1

1027 Audnedal

-6,8

62 278

103

103 022

2 829

2,8

2 140

2,1

1029 Lindesnes

4,1

54 477

95

240 630

17 515

7,9

15 578

6,9

1032 Lyngdal

0,1

26 210

95

385 229

20 671

5,7

17 449

4,7

1034 Hægebostad

1,5

36 526

105

99 735

5 136

5,4

4 454

4,7

1037 Kvinesdal

2,9

46 851

97

302 100

18 235

6,4

15 977

5,6

1046 Sirdal

8,3

117 778

122

123 628

2 955

2,4

2 158

1,8

Fordeles gjennom året

     

6 100

       

Vest-Agder

1,7

52 485

97

8 245 811

433 864

5,6

361 124

4,6

Vest-Agder fylkeskommune

6,1

7 191

95

1 890 314

95 987

5,3

79 917

4,4

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen