Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

SvalbardFinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til Høgskolen i Vestfold for å videreføre, og trappe opp med nye kull, de studieplassene som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2009, 2011 og 2012. Det gir en økning på 60 studieplasser fra 2012 til 2013. Regjeringen foreslår en økning på 1,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Regjeringen vil styrke teknologi- og ingeniørmiljøene og foreslår en engangsbevilgning på 500 000 kroner til investeringer i vitenskapelig utstyr. Totalt foreslås en bevilgning på 445,4 millioner kroner til høyskolen.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 18,5 millioner kroner til MARKOM2020-prosjektet som drives av Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet er en oppfølging av regjeringens maritime strategi Stø kurs.

 • Én milliard kroner er satt av til prosjektet Gulli – Langåker. Av dette fortusettes 750 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av dagens tofeltsveg til firefeltsveg med 26 meter vegbredde over en strekning på 25,5 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Dagens veg skal utbedres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det skal bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av sju toplankryss, bygging av 10 kilometer gang- og sykkelveg langs Raveien og flere trafikksikkerhetstiltak. Arbeidene startet i august i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

 • 90 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sky i Vestfold – Langåker. Midlene er satt av til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn 62 millioner kroner i refusjon til bompengeselskapet. Anleggsarbeidene på den 9,5 kilometer lange firefelts vegen startet i august 2009 og ble åpnet for trafikk i juni 2012.

 • Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet E18 Bommestad – Sky. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • 90 millioner kroner er satt av til prosjektet Sky i Vestfold – Langåker i Telemark. Midlene er satt av til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn 62 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet. Anleggsarbeidene på den 9,5 kilometer lange firefeltsvegen startet i august 2009 og ble åpnet for trafikk i juni 2012.

 • 900 millioner kroner er satt av til prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen. Strekningen omfatter 14,3 kilometer dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon skal anlegges i fjell, med to spor til plattform og to gjennomgående spor tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t på hele strekningen. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen reduseres. Anleggsarbeidet startet i juli 2010 og skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015-2016.

 • 57 millioner kroner er satt av til prosjektet Barkåker – Tønsberg. Arbeidene knyttet til fase 1 i prosjektet, bygging av dobbeltspor på strekningen Barkåker - Tønsberg, ble i all hovedsak ferdigstilt og tatt i bruk i november 2011. Dobbeltsporet har gitt 3-4 minutter redusert reisetid på strekningen mellom Tønsberg og Oslo, og bidrar til mer effektive togkryssinger enn med tidligere ruteopplegg. Fase 2 omfatter opprustning av Tønsberg stasjon og installasjon av nytt permanent sikringsanlegg. I 2013 gjennomføres sluttarbeider for fase 1 og planlegging av fase 2.

 • 400 millioner kroner er satt av til prosjektet Farriseidet i Vestfold – Porsgrunn i Telemark. Strekningen Farriseidet – Porsgrunn omfatter 22,8 kilometer med dobbeltsporet jernbane, inkludert 14,5 kilometer fordelt på syv tunneler. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn kan bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter. Prosjektet legger også til rette for å utvikle et bedre utviklet tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2018.

Tiltak Alle beløp i 1000-kroner

Vedtak 2012

Endring

Forslag 2013

Preus museum

10 046

332

10 378

Vestfoldmuseene IKS

24 418

2 000

26 418

SUM

34 464

2 332

36 796

Vestfoldmuseene

1 000

 

2 500

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Vestfoldmuseene med 2 millioner kroner. Museet får økte ressurser for å styrke forvaltning og formidling av Munchs hus i Åsgårdstrand i forbindelse med Munchs 150-årsjubileum i 2013.

 • Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 2,5 millioner kroner til Vestfoldmuseene i forbindelse med byggearbeidene på Haugar Vestfold kunstmuseum.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 11,5 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vestfold deltar.

 • Luftforsvarets stasjon på Mågerø og Luftforsvarets programmeringssenter videreføres i 2013, men stasjonen er besluttet lagt ned og virksomheten flyttes til Sørreisa og Reitan innen utgangen av 2016.

 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Vestfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.

 • I 2013 videreføres investeringsprosjekt for lager og verksted på Karljohansvern i Horten.

 • Regjeringen vil styrke politiet. Siden 2010 har opptaket til Politihøgskolen vært på 720 studenter. Dette høye opptaket foreslås videreført også i 2013. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bevilgningen til Politihøgskolen foreslås økt med 13 millioner kroner til å videreføre et opptak på 720 studenter også i 2013.

 • Regjeringen foreslår å styrke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med 45 millioner kroner. Styrkingen skal gå til økt analyse-, øvings- og tilsynsaktivitet og tiltak for å begrense tilgang til kjemikalier.

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 900millioner kroner under Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltnings­områder i 2013. NVE har forvaltningsansvar for vann- og energiressursene i Norge. NVE har også forvaltningsansvar for å forebygge skader fra flom og skred. NVE skal gjennom sin forvaltning, sitt tilsyn og ved videreutvikling av regelverk fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i blant annet Tønsberg.

 

Anslag på vekst i frie inntekter

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra 2012-2013 er anslått til 5,0 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2012 økt med 2,6 milliarder kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2012 anslås veksten fra 2012 til 2013 nominelt til 4,1 prosent.

Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2013 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i 1000 kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2012 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap 2012. Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall).

Ved fordeling av skatteinntekter for 2013 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i 2011. For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar 2012. Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 anslått til 0,8 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2013 på 3,3 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013), Grønt hefte for 2013 tabell 3-fk og tabell 3-k.

Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler.

 

Kommunene i Vestfold

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Fra 2012 til 2013 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,1 prosent (fra RNB 2012). Kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,3 prosent. Fra anslag på regnskap 2012 er veksten i kommunenes frie inntekter 2013 på 4,1 prosent, kommunene i Vestfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 prosent.

I Vestfold har 8 av 14 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Nøtterøy kommune med 6,3 prosent, mens Sande kommune har lavest vekst med 4,0 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB 2012.


Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Vestfold i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vestfold hadde 1 av 14 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2011 var på 2,5 prosent. Kommunene i Vestfold hadde i 2011 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 0,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vestfold hadde i gjennomsnitt 30 756 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2011. Landsgjennomsnittet var 34 421 kroner per innbygger.

 

Vestfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013

Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent (fra RNB 2012) i 2013, som er 1,0 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,8 prosent. Vestfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 1,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 3,9 prosent.


Finansielle indikatorer

Vestfold fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 5,3 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 8 085 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 6 393 kroner per innbygger.

Kommune

Netto drifts-

resultat i pst.

av drifts-

inntektene

2011

Netto

lånegjeld

2011

(kr. per innb.)

Utgiftskorr.

frie

inntekter

2011

(i % av landsgj.)

Anslag på

frie

inntekter

2013

(1 000 kr)

Vekst fra RNB

2012 til 2013

Vekst fra anslag

på regnskap 2012-2013

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

Nominelle

kroner

(1 000 kr)

%

  

1

2

3

4

5

6

7

8

0701 Horten

3,6

31 368

95

1 192 025

55 626

4,9

44 840

3,9

0702 Holmestrand

1,6

49 834

97

462 222

26 756

6,1

22 552

5,1

0704 Tønsberg

-2,6

50 779

99

1 856 228

89 566

5,1

72 385

4,1

0706 Sandefjord

2,1

8 533

96

2 024 537

116 675

6,1

98 508

5,1

0709 Larvik

-2,4

18 474

97

1 980 715

95 740

5,1

78 110

4,1

0711 Svelvik

0,2

42 214

95

297 562

12 155

4,3

9 453

3,3

0713 Sande

2,3

36 683

95

407 420

15 654

4,0

12 101

3,1

0714 Hof

1,3

27 994

99

160 409

6 978

4,5

5 729

3,7

0716 Re

0,0

46 842

98

430 342

20 701

5,1

17 042

4,1

0719 Andebu

2,2

31 640

96

258 851

10 267

4,1

8 040

3,2

0720 Stokke

0,1

32 604

95

501 284

27 941

5,9

23 362

4,9

0722 Nøtterøy

3,7

31 664

97

972 455

57 771

6,3

48 859

5,3

0723 Tjøme

0,1

67 336

97

224 651

12 378

5,8

10 318

4,8

0728 Lardal

-0,3

30 630

100

126 577

5 165

4,3

4 178

3,4

Fordeles gjennom året

     

8 007

       

Vestfold

0,5

30 756

97

10 903 285

553 521

5,3

455 622

4,4

Vestfold fylkeskommune

5,3

8 085

92

2 198 921

80 710

3,8

58 927

2,8

Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2011
Kolonne 2: Netto lånegjeld 2011 i kroner per innbygger
Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2011
Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2013, 1000 kroner
Kolonne 5: Vekst RNB 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 6: Vekst RNB 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst
Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominelle tall i 1000 kroner
Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap 2012 til 2013, nominell prosentvis vekst

Til toppen