Nr.:

37/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktperson:

Finansdepartementets pressetelefon , Telefon +47 22 24 44 11

Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for drosjesentraler til å innberette opplysninger om drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. - Forslaget er et viktig tiltak mot skatteunndragelser og inngår i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Gjentatte kontroller av drosjenæringen i Oslo har siden begynnelsen av 1990-tallet avdekket at store deler av omsetningen blir unndratt fra beskatning.
- Skatteunndragelsene i drosjenæringen i Oslo har vist seg å være av et så stort omfang at det er grunn til å frykte at det også forekommer andre steder. Det er derfor behov for å innføre et særlig tiltak i denne bransjen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Innberetning av opplysninger fra tredjeparter er et viktig virkemiddel for å sikre etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket for alle skattytergrupper. Det ligger godt til rette for en innberetningsordning fordi relevante opplysninger om omsetning mv. allerede i dag registreres i en skiftlapp i taksameteret i den enkelte drosje. Skiftlappen overføres til drosjesentralene. Drosjesentralene skal nå årlig rapportere inn opplysninger om tilknyttede drosjeeieres omsetning mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Ordningen innebærer at skattemyndighetene kan sammenligne opplysninger som gis i selvangivelsen og næringsoppgaven med opplysninger som registreres løpende i taksameteret gjennom året. Muligheten for å kunne manipulere opplysningene i skiftlappen blir dermed redusert, og avvik kan bli avdekket allerede under ligningsbehandlingen. Ved manglende innberetning skal reglene i ligningsloven om gebyr ved for sent eller ikke leverte oppgaver benyttes.