Faktaark: Hovedtrekk i den økonomiske utviklingen


Svake vekstutsikter internasjonalt

Det er nå fire år siden den internasjonale finanskrisen for alvor brøt ut. Uroen har vart mye lenger enn de fleste trodde. I mange land er den økonomiske aktiviteten fortsatt lavere enn før finanskrisen.

Lav økonomisk vekst, høy gjeld og store budsjettunderskudd har svekket tilliten til statsfinansene i flere land i euroområdet. Det siste året har markedsaktørene særlig vært urolige for at Hellas vil kunne komme til å forlate eurosamarbeidet og for situasjonen for spanske banker og Spanias statsfinanser. EU og myndighetene i euroområdet har imidlertid gjennomført og varslet tiltak som kan bidra til å gjenoppbygge tilliten til eurosamarbeidet.

Veksten i verdensøkonomien var moderat i første halvår i år. Utviklingen i Europa er særlig svak. I USA ventes den moderate oppgangen vi har sett de siste månedene å fortsette. For Kina og andre framvoksende økonomier i Asia ventes den økonomiske veksten å holde seg på et høyt nivå, men noe lavere enn i foregående år.

Samlet sett anslås veksten i BNP for Norges viktigste handelspartnere til 1¼ prosent i inneværende år. Dette er om lag uendret fra Revidert nasjonalbudsjett 2012. For neste år er vekstanslaget justert ned med ½ prosentenhet, til 1¾ prosent. Anslaget er drøyt én prosentenhet lavere enn gjennomsnittet for de femten årene forut for finanskrisen. Arbeidsledigheten anslås å holde seg på et høyt nivå i industrilandene.

Vekst over det historiske gjennomsnittet i norsk økonomi i år og neste år

Mens veksten blant våre handelspartnere er beskjeden, preges norsk økonomi av markert oppgang. Lave renter og god inntektsvekst har bidratt til oppgang i husholdningenes etterspørsel. Samtidig stimuleres økonomien av høye oljepriser som har gitt høy etterspørsel etter varer og tjenester fra petroleumsnæringen.

Veksten i norsk økonomi er ventet å fortsette i tiden framover. Utsikter til fortsatt lave renter og økte inntekter tilsier videre oppgang i privat konsum. Også igangsettingen av boliger har tatt seg klart opp, etter svak utvikling i fjor. Rapportering fra oljeselskapene peker i retning av høy vekst i petroleumsinvesteringene i år og neste år. Svak utvikling ute trekker derimot i retning av lav vekst i den tradisjonelle vareeksporten. Samlet sett anslås veksten i BNP for Fastlands-Norge til 3,7 prosent i år og 2,9 prosent neste år. Utenom produksjon av elektrisitet ventes aktiviteten i fastlandsøkonomien å øke med 3,4 prosent i år og med 3,1 prosent neste år. Vekstanslagene er oppjustert siden Revidert nasjonalbudsjett 2012 som ble lagt fram i mai.

Det er nå klare tegn til at arbeidsmarkedet strammer seg til. Veksten i sysselsettingen tiltok gjennom fjoråret og holdt seg høy i første halvår i år. I 2. kvartal var det sysselsatt 55000 flere personer enn som gjennomsnitt for fjoråret. Oppgangen har vært sterkest i privat sektor. Arbeidsledigheten har avtatt noe gjennom de to siste årene og utgjør nå rundt 3 prosent av arbeidsstyrken. Det anslås en noe høyere vekst i sysselsettingen i år og neste år enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett, og anslagene for arbeidsledighet er justert ned.

Tabell 1 Hovedtall for norsk økonomi. Prosentvis volumendring fra året før 1

Mrd kroner2

2011

2011

2012

2013

Privat konsum

1 128,6

2,4

3,7

4,0

Offentlig konsum

585,8

1,5

1,9

2,1

Bruttoinvesteringer i fast kapital

549,9

6,4

7,7

5,8

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

144,6

13,4

15,0

7,0

           Bedrifter i Fastlands-Norge

179,7

2,6

4,9

5,1

           Boliger

124,2

22,0

9,0

8,0

           Offentlig forvaltning

87,1

3,0

0,5

2,8

Etterspørsel fra Fastlands-Norge3

2105,4

3,2

3,5

3,8

Eksport

1145,2

-1,4

1,6

1,4

  Herav: Råolje og naturgass

562,4

-6,2

1,0

-0,1

             Tradisjonelle varer

316,4

-0,4

1,3

2,2

             Tjenester utenom olje og utenriks sjøfart

140,2

1,8

3,6

4,4

Import

769,8

3,5

4,2

5,4

  Herav: Tradisjonelle varer

470,1

5,3

4,4

5,6

Bruttonasjonalprodukt

2720,5

1,4

3,1

2,5

  Herav: Fastlands-Norge

2085,0

2,4

3,7

2,9

             Fastlands-Norge ekskl. el-forsyning

2 025,4

2,4

3,4

3,1

Andre nøkkeltall:

Sysselsetting, personer

1,4

2,1

1,3

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

3,3

3,1

3,2

Årslønnsvekst

4,2

4,1

4

Konsumprisindeksen (KPI)

1,2

0,8

1,9

KPI-JAE

0,9

1,3

1,7

Råoljepris, kroner pr. fat4

621

637

625

Driftsbalansen (pst. av BNP)

14,5

13,3

11,4

Bruttonasjonalinntekt, mrd. kroner

2768

2904

3036

Tremåneders pengemarkedsrente5

2,9

2,2

2,0

Konkurransekursindeksen

93,9

92,8

93,3

Husholdningenes sparing, pst. av disponibel inntekt

8,2

8,8

8,5

1) Der ikke annet er angitt
2) Foreløpige nasjonalregnskapstall i løpende priser
3) Utenom lagerendring
4) Løpende priser
5) Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i september
Kilder: Statistisk sentralbyrå, Thomson Reuters, Norges Bank og Finansdepartementet