Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2013

Regjeringen legger vekt på at budsjettpolitikken ikke må bidra til å forsterke oppgangen i økonomien og gjøre det enda vanskeligere for konkurranseutsatt sektor. Vi har tidligere brukt finanspolitikken for å motvirke tilbakeslag i norsk økonomi. I en situasjon med høy kapasitetsutnyttelse og økende press i økonomien er det i tråd med retningslinjene for finanspolitikken å holde igjen i budsjettet, også når det strukturelle underskuddet ligger under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland.

Regjeringens forslag har følgende hovedtrekk:

  • Budsjettopplegget er om lag nøytralt, dvs. at det strukturelle underskuddet vokser om lag i takt med trend-BNP for Fastlands-Norge. Makroøkonomiske modell­beregninger tyder også på at budsjettet vil virke om lag nøytralt på økonomien. Bruken av oljeinntekter øker reelt med 5,3 milliarder 2013-kroner fra 2012 til 2013.

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 125,3 milliarder kroner i 2013. Underskuddet er 26,4 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland og utgjør 3,3 prosent av anslått fondskapital ved inngangen til 2013.

  • Et uendret skatte- og avgiftsnivå.

  • En rell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 2,4 prosent eller 23 milliarder kroner. Av dette utgjør økte utgifter i folketrygden 12 milliarder kroner. Nominelt vokser statsbudsjettets utgifter med 5,7 prosent.

  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2012 til 2013 på 1,8 prosent, eller 6,8 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 5 milliarder kroner eller 1,7 prosent. Veksten er regnet i forhold til inntektsnivået i 2012 slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2012.

  • Et oljekorrigert budsjettunderskudd i 2013 på 123,7 milliarder kroner.

  • Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond, der også renter og utbytte på fondskapitalen er regnet med, anslås til 380 milliarder kroner i 2013.

  • Den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond ved utgangen av 2013 anslås til om lag 4 425 milliarder kroner. Til sammenlikning anslås statens forpliktelser til alders­pensjoner i folketrygden til nærmere 5 800 milliarder kroner ved utgangen av 2013.

  • Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2013 anslås til om lag 4 280 milliarder kroner, mens kapitalen ved utgangen av inneværende år anslås til i underkant av 3 800 milliarder kroner.

 

Tabell 1 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond. Milliarder kroner

Regnskap

Anslag

2010

2012

2013

Totale inntekter

1 064,8

1 278,0

1 314,4

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

296,1

412,8

401,2

   1.1 Skatter og avgifter

159,2

229,0

229,9

   1.2 Andre petroleumsinntekter

136,9

183,8

171,3

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

768,7

865,2

913,2

   2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

713,5

807,9

855,9

   2.2 Andre inntekter

55,1

57,3

57,3

Totale utgifter

892,9

1 002,6

1 064,9

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

20,1

26,0

28,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

872,7

976,6

1 036,9

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til
Statens pensjonsfond utland

171,9

275,4

249,5

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

276,0

386,8

373,2

= Oljekorrigert overskudd

-104,1

-111,3

-123,7

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

109,4

111,3

123,7

= Overskudd på statsbudsjettet

5,3

0,0

0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

166,6

275,4

249,5

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens
pensjonsfond

90,5

108,8

130,6

= Samlet overskudd på statsbudsjettet og i Statens
pensjonsfond

262,4

384,2

380,1

Memo:

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland1

3 081

3 793

4 281

Markedsverdien av Statens pensjonsfond1

3 216

3 931

4 426

  Målt i prosent av BNP

127,4

137,1

148,0

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner1

4 881

5 474

5 797

1) Ved utgangen av året.
Kilde: Finansdepartementet.