Faktaark: Statens inntekter og utgifter

I 2013 er statens samlede inntekter beregnet til 1314milliarder kroner og samlede utgifter til 1065milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Statens samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 401milliarder kroner i 2013. Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 28milliarder kroner. Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten på 373milliarder kroner overføres i sin helhet til Statens pensjonsfond utland. Utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten har statsbudsjettet et underskudd på 124milliarder kroner. Dette oljekorrigerte underskuddet dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Figur 1. Inntektene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

De største inntektene er petroleumsinntekter, arbeidsgiver- og trygdeavgift, merverdiavgift og skatt på formue og inntekt. Disse inntektstypene utgjør til sammen 88prosent av statsbudsjettets inntekter i 2013, jf. figur 1. Andre store inntekter er særavgifter knyttet til blant annet kjøretøy, tobakk og alkohol, samt renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene på 1065milliarder kroner er fordelt på en rekke ulike formål og til både drift, investeringer og overføringer. Figur 2 viser de største utgiftskategoriene.

Figur 2. Utgiftene på statsbudsjettet, utenom lånetransaksjoner

De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden, blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader.

  • Overføringer til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet barnehage, skole, helse og omsorg for barn og eldre. Dette omfatter både rammeoverføringer og øremerkede tilskudd.

  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Særlig store utgiftsområder innenfor denne kategorien er Forsvaret, politiet, Statens pensjonskasse, Arbeids- og velferdsetaten, samferdselssektoren og øvrige direktorater. 

  •  Tilskudd til helseforetakene og universitets- og høgskolesektoren. Tilskudd til helseforetakene utgjør om lag 80prosent av utgiftene i denne kategorien.

Kategorien andre utgifter i figur 2 omfatter ulike overføringer, som internasjonal bistand, barnetrygd, jordbruksavtalen og næringsstøtte. Den omfatter også investeringer i ulike formål og renter på innenlandsk statsgjeld.

Tabellen nedenfor viser en mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene i Regjeringens budsjettforslag for 2013. Beløpene i tabellen omfatter ikke lånetransaksjoner eller petroleumsvirksomheten. Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) for en nærmere omtale av statens inntekter og utgifter.


Tabell. Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2013, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten (milliarder kroner)

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

913,2

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

855,9

Skatt på formue og inntekt

252,5

 

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

265,2

   

Merverdiavgift

236,0

   

Avgift på bil, bensin mv.

50,8

   

Avgifter på tobakk og alkohol

20,1

   

Elektrisitetsavgift

7,1

   

Tollinntekter

2,8

   

Andre avgifter

21,5

   

Inntekter av statens forretningsdrift

 

1,9

 

Renter og aksjeutbytte

 

30,9

 

Andre inntekter

24,5

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

1036,9

Folketrygden, alderspensjon

 

162,2

 

Folketrygden, sykepenger

 

37,7

 

Folketrygdens øvrige sosiale formål

 

114,0

 

Folketrygden, helsetjenester

 

25,1

 

Folketrygden, foreldrepenger

 

18,1

 

Folketrygden, arbeidsliv

 

12,1

 

Regionale helseforetak

 

112,0

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

143,5

 

Forsvaret

 

42,2

 

Universitets- og høgskolesektoren

 

27,5

 

Veg og jernbane

 

35,4

 

Internasjonal bistand

 

30,2

 

Barnetrygd

 

15,0

 

Jordbruksavtalen

 

14,2

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

20,2

 

Tilskudd til Statens pensjonskasse

 

8,7

 

Politi og påtalemyndighet

 

13,6

 

Kulturformål

 

6,8

 

Sysselsettingstiltak

 

9,0

 

Renter på statsgjeld

 

12,8

 

Andre utgifter

176,7

Oljekorrigert overskudd

-123,7