Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser

Regjeringen foreslår å redusere de høyeste tollsatsene for tekstiler, samt å utjevne tollsatsene for flere typer klær. Dagens kronetollsatser blir erstattet med prosenttoll ved import av biffkjøtt fra storfe, lam og visse typer oster. Samtidig foreslår Regjeringen at det etableres en ny kvote for storfekjøtt som er forbeholdt utviklingsland. Det foreslås også forbedringer i tollpreferansessystemet for andre utviklingsland.

Toll på industrivarer
For industrivarer gjenstår det kun toll på klær og enkelte ferdige tekstilvarer som håndklær, duker og gardiner. Det er til sammen 11 forskjellige tollsatser for disse varene, og innenfor flere av varegruppene er det forskjeller i tollsatsene som framstår som vilkårlige.

Regjeringen foreslår å redusere de høyeste tollsatsene for tekstiler, samt å harmonisere tollsatsene for flere typer klær. De foreslåtte endringene vil forenkle tollavgiftsstrukturen og bidra til at noenlunde ensartede produkter behandles mer likt. Forslaget reduserer tollinntektene med om lag 35 millioner kroner påløpt og 30 millioner kroner bokført i 2013.

Overgang til prosenttoll for enkelte landbruksvarer
Regjeringen foreslår å erstatte kronetollsatser med prosenttoll ved import av visse produkter som er viktige for norsk jordbruk. Forslaget omfatter biffer og fileter av storfekjøtt, hele eller halve skrotter av lam, samt faste og halvfaste oster. Innenfor gruppen av faste/halvfaste oster vil likevel 14 oster som ikke er direkte konkurrenter til norske beholde dagens kronetollsats. Dessertoster, slik som for eksempel brie, camembert, roquefort og gorgonzola, beholder også dagens kronetollsats.

For at utviklingslandene ikke skal komme dårligere ut som følge av endringen foreslår Regjeringen å etablere en ny kvote for storfekjøtt på 500 tonn forbeholdt utviklingsland. Innenfor kvoten beholder disse landene kronetollsatsen de har i dag.

Regjeringen antar at de foreslåtte endringene vil ha liten betydning for prisene i norske butikker på kort sikt. På noe lengre sikt vil omleggingen til prosenttoll gi rom for økte produsentpriser og markedsinntekter i jordbruket.

Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland – GSP
Den norske ordningen med tollfordeler for utviklingsland (GSP- Generalized System of Preferences) sikrer at de minst utviklede landene (MUL) og lavinntektsland med mindre enn 75 millioner innbyggere får toll- og kvotefri adgang til det norske markedet. Ordinære utviklingsland - det vil si lavinntektsland med mer enn 75 millioner innbyggere og mellominntektsland - har mer begrensede tollfordeler.

Regjeringen foreslår at 29 mellominntektsland gis tollfrihet for alle typer industrivarer. På landbruksområdet gis i tillegg disse landene tollfrihet for ytterligere 51 spesifiserte varelinjer og 50 prosent tollreduksjon i forhold til ordinær tollsats for 15 varelinjer. Videre foreslår Regjeringen at alle ordinære utviklingsland gis lavere toll eller tollfrihet på enkelte landbruksvarer. Ved å gjennomføre forslagene reduseres statens inntekter med om lag 10 millioner kroner påløpt og 9 millioner kroner bokført i 2013. På lengre sikt kan importen fra disse landene øke, som følge av forslaget.

Gjennom GSP-systemet har mellominntektslandene Botswana, Namibia og Swaziland en særordning som gir større tollreduksjoner enn for andre land på samme inntektsnivå. For at det norske GSP-systemet skal være konsistent og forutsigbart foreslår Regjeringen at denne særordningen avvikles. Særfordelene for storfe- og sauekjøtt som de tre landene i dag har innenfor GSP, skal ivaretas gjennom reforhandling av avtalen mellom EFTA og SACU (SACU – South African Customs Union bestående av Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika). De tre landenes særfordel på eksport av kjøtt til Norge videreføres i 2013 inntil reforhandling av avtalen er fullført.