Faktaark: Enslige forsørgere får nytt særfradrag

Regjeringen foreslår å erstatte skatteklasse 2 for enslige forsørgere med et nytt særfradrag. Det nye særfradraget skal tilsvare fordelen ved klasse 2 og gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd.

Skatteklasse 2 tilfaller i dag mange som ikke kan anses som reelle enslige forsørgere. Dette skyldes at enslige forsørgere som får samboer på varig basis, beholder klasse 2 så lenge de ikke får barn med samboeren eller gifter seg. Anslagsvis 25 prosent av enslige forsørgere som lignes i klasse 2, har samboer. Ordningen med skatteklasse 2 er i tillegg lite fleksibel for dem som skifter sivilstatus i løpet av inntektsåret, og for foreldre som avtaler delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.

Regjeringen foreslår derfor å avvikle ordningen med skatteklasse 2 for enslige forsørgere, men videreføre fordelen ved klasse 2 i et eget særfradrag. Det nye særfradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd. Retten til utvidet barnetrygd opphører dersom mottakeren har inngått samboerskap som har vart i over tolv måneder i løpet av de siste 18 månedene, får barn med samboer eller gifter seg. Ved å knytte retten til særfradraget til mottak av utvidet barnetrygd sikrer en at fradraget kun gis til dem som kan anses som reelle enslige forsørgere.

Særfradraget skal gis i alminnelig inntekt med et fastsatt beløp per måned. Det kan dermed graderes etter antall måneder i løpet av inntektsåret som enslig forsørger, og tilpasses tilfeller hvor foreldre avtaler delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse. Etter forslaget settes fradraget til 3 930 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2013. Fullt årlig fradrag vil være 47 160 kroner.

Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 3.3.