Nr.:

33/2012

Dato:

08.10.2012

Kontaktperson:

Finansdepartementets pressetelefon , Telefon +47 22 24 44 11

Faktaark: Skattleggingen av uførepensjon legges om fra 2015

Stortinget har vedtatt at folketrygdens uførepensjon skal legges om til en ny uføretrygd fra 2015. Vedtaket forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn. Regjeringen følger nå opp med forslag til nødvendige endringer i folketrygdloven og skatteloven. Skattereglene vil dermed være på plass i god tid før de nye reglene om uførepensjon iverksettes. Med like skatteregler for lønn og uføreytelser blir det enklere for den enkelte å få oversikt over de økonomiske konsekvensene av å bli ufør og av å arbeide mens man mottar uføretrygd.

Skattlegging av ny uføretrygd som lønn innebærer at skattebegrensningsregelen for uføre og særfradraget for uførhet oppheves. I tillegg økes trygdeavgiften og minstefradraget til samme nivå som for lønnsinntekt. Den nye uføretrygden skal økes for å kompensere for skatteøkningen slik at nye uføre i gjennomsnitt kommer noe bedre ut enn med dagens skatteregler. Personer som mottar dagens uførepensjon ved inngangen til 2015 skal få beregnet ny uføretrygd på en slik måte at inntekten etter skatt blir uendret, gitt at man ikke har andre inntekter enn uføreytelsen og kun har standardfradrag.

Regjeringen foreslår at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden også skattlegges som lønn. Det vil sikre skattemessig likebehandling og et enklere og mer ensartet skattesystem for uføre med tilleggsytelser fra andre ordninger. Det foregår nå et arbeid med å tilpasse uføreytelsen i de offentlige og private tjenestepensjonsordningene til ny uføretrygd fra folketrygden. Det vil være en klar fordel for dette arbeidet at skattereglene for disse ytelsene er fastlagt og kjent. Forslag til endringer i skattereglene for uføreytelser fremmes derfor allerede nå, selv om endringene først skal tre i kraft fra 2015.

De fleste uføre vil komme bedre ut av omleggingen. Enkelte grupper, i hovedsak med relativt høy inntekt, kan få en skatteøkning. I tillegg vil en liten gruppe som kun mottar ytelser fra andre ordninger enn folketrygden, få økt skatt. Dette er hovedsakelig personer med lav uføregrad som ikke får økt brutto uføreytelse. Finansdepartementet vil komme tilbake med overgangsregler som letter overgangen til nye skatteregler for denne gruppen.

Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 4.