Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Afrika

Regjeringen foreslår å bevilge 2,16 milliarder kroner til utviklingssamarbeid til Afrika over regionbevilgningen i 2013. I tillegg går betydelige deler av andre bevilgninger til Afrika, blant annet ved bistand til ren energi, skogbevaring og helseinnsats.

Utviklingssamarbeidet med land i Afrika har spesiell oppmerksomhet på områder der Norge har spisskompetanse, eller områder som er sentrale for en grønnere utvikling, jr. Stortingsmelding 14 (2010-11) Mot en grønnere utvikling.

Støtten til energisektoren, matsikkerhet og klimarobust landbruk og rettferdig fordeling foreslås trappet opp i flere land. Norge vil fortsatt bidra til å styrke landenes evne til å levere velferdstjenester innen helse og utdanning, blant annet gjennom sektorstøtte, budsjettstøtte og bidrag gjennom internasjonale organisasjoner. For Nigeria, Tanzania og Malawi foreslås det særskilt støtte til arbeidet for å oppnå FNs tusenårsmål for redusert barnedødelighet og mødrehelse.

Krig og konflikt er den største trusselen mot økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon i Afrika. Konflikthåndtering, fredsbygging og kamp mot seksualisert vold har derfor høy prioritet. Norge har på disse feltene et aktivt engasjement på Afrikas horn, Den demokratiske republikken Kongo, Sudan og Sør-Sudan. Norge vil fortsatt bidra aktivt til stabilitet og utvikling i Somalia, og til internasjonal koordinering av innsatsen for en demokratisk utvikling.

Afrika prioriteres i den norske klima- og skogsatsingen, og arbeidet i Kongo-bassenget er særlig viktig. Norge vil bidra til å øke næringslivsinvesteringer i Afrika.

Se også FNs tusenårsmål, Fred og forsoning, Kapitalflukt, Hiv og aids og Klima og miljø – utviklingssamarbeid.