Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeids- og velferdsetatens virksomhet bidrar til å skape et velfungerende arbeidsmarked, et inkluderende arbeidsliv og et inkluderende samfunn For å bidra til at oppgavene løses effektiv og godt har driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten økt betydelig de siste årene. I 2013 foreslås driftsbevilgningen blant annet økt som følge av satsing på oppfølging av ungdom utenfor arbeid og utdanning i 2013.

Regjeringen øker innsatsen mot trygdesvindel i 2013. Regjeringen foreslår at Arbeids- og velferdsetaten får økt driftsbevilgingen med 5 millioner kroner til dette arbeidet. Økningen vil hovedsaklig bli benyttet til etatens direkte kontrollvirksomhet. Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet, og en aktiv innsats mot trygdemisbruk er viktig blant annet for å sikre velferdsordningenes legitimitet.

En effektiv iverksetting av arbeids- og velferdspolitikken krever at Arbeids- og velferdsetaten har gode og hensiktsmessige IKT-verktøy. IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten skal utvikle bedre tjenester til brukerne. Moderniseringen vil blant annet omfatte nye løsninger for uføretrygd og sykepenger, selvbetjeningsløsninger, økt automatisering av vedtaksbehandling og elektronisk samhandling med samarbeidsparter. Programmet er planlagt gjennomført over seks år og er inndelt i tre prosjekter. Stortinget har gitt sin tilslutning til Prosjekt 1 som startet opp i august 2012 og planlegges gjennomført over to og et halvt år. For 2013 foreslår Regjeringen å bevilge 735,5 millioner kroner til prosjektet. Modernisering av IKT vil etter hvert som utviklede løsninger settes i drift, frigjøre ressurser og kompensere for økte driftsutgifter til IKT i Arbeids- og velferdsetaten.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet.