Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bostøtte

Bostøtten skal bidra til å sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde boligen de har. Alle som er over 18 år kan få bostøtte. Unntaket er studenter uten barn samt militært og sivilt tjenestepliktige, som kan få annen offentlig boligstøtte.

Ny lov om bostøtte settes i verk 1. januar 2013. De nye reglene vil styrke personvernet og bidra til at bostøtte bare går til de som har rett på ytelsen. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Husbanken med 6,5 millioner kroner slik at den kan tilpasse sine saksbehandlingssystemer for å følge opp nytt regelverk på en god måte.

Regjeringen foreslår at innslagspunktene for progressiv opptrapping av egenandelen blir oppjustert i takt med veksten i minstepensjonene også i 2013. Dette foreslås for å redusere avkortingen i bostøtte som følge av veksten i trygder og pensjoner. Samtidig økes minste egenandel for alle mottakere. De nye satsene foreslås å gjelde fra 1. juli 2013, samtidig som nye likningsdata blir lagt til grunn for beregningen.

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning til bostøtte i 2013 på 2 970 millioner kroner. Det er da lagt til grunn at i gjennomsnitt 120 000 husstander vil motta 25 000 kroner i bostøtte i 2013.