Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, det vil si budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal et oljekorrigert underskudd dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen er statsbudsjettet for 2013 i balanse.

I tillegg til det oljekorrigerte underskuddet, knyttes vurderingene av budsjettet særlig opp mot det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, som også brukes som et mål på hvor mye oljeinntekter som brukes i statsbudsjettet.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond er også viktig i vurdering av budsjettet.

Se omtale i Nasjonalbudsjett 2013, kapittel 3.