Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift - fiske og fangst i nære farvann

Klimagassutslippene fra fiske og fangst utgjør i underkant av 3 prosent av de nasjonale utslippene. I dag er bruk av mineralolje i fiske og fangst i nære farvann fritatt fra CO2-avgift gjennom en refusjonsordning.

Regjeringen foreslår å innføre en effektiv CO2-avgift på om lag 50 kroner per tonn CO2 for mineralolje til bruk i fiske og fangst i nære farvann. Dette tilsvarer en sats på 13 øre per liter mineralolje og en provenyøkning på om lag 30 millioner kroner. Samtidig foreslår Regjeringen at kontrollavgiften for fiskeflåten avvikles. Til sammen innebærer denne omleggingen om lag uendret avgiftsbelastning for fiskeflåten.

Se også Kontrollavgift for fiskeflåten

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.9.2.