Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på definerte områder innenfor plan- og bygningslovens virkeområde (bygningsdelen). Virksomheten som er knyttet til sentral godkjenning av foretak med ansvarsrett i byggesaker ligger fra 2012 på Gjøvik, mens resten av virksomheten ligger i Oslo.

Regjeringen la våren 2012 fram en melding til Stortinget om bygningspolitikken, Meld. St. 28 (2011–2012) Gode bygg for eit betre samfunn.

Regjeringen foreslår at meldingen blant annet følges opp ved at bevilgningen til Direktoratet for byggkvalitet økes med 20 millioner kroner i 2013.

Den økte bevilgningen skal blant annet dekke direktoratets kostnader ved å ha sekretariatsfunksjon for Bygg21 (et bredt samarbeid om kompetanseutvikling mellom myndigheter og byggenæring), utredninger i forkant av Bygg21s strategiframlegging i 2013, og utredning av ByggNett (en samhandlingsplattform for bygging og byggesak).

For nærmere omtale, se Kommunal- og regionaldepartementets fagproposisjon, programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg, kapittel 587 Direktoratet for byggkvalitet.