Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Disponibel realinntekt

Et lands disponible inntekt tilsvarer samlede inntekter (målt ved brutto nasjonalinntekt) fratrukket normalt verdifall på landets realkapital (kapitalslit) og netto overføringer og stønader til utlandet. Disponibel realinntekt framkommer ved å korrigere denne størrelsen for prisutviklingen på varer og tjenester som anvendes innenlands.

De siste tiåret har disponibel realinntekt økt klart sterkere enn BNP. Grunnen er dels at Statens pensjonsfond har økt markert, og dette gir betydelig formuesinntekter. I tillegg har Norge nytt godt av en gunstig utvikling i bytteforholdet.