Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgiften

Regjeringen fortsetter omleggingen av engangsavgiften i miljøvennlig retning. Det foreslås å redusere innslagspunktene i CO2-komponenten med 5 g/km ved utslipp for personbiler som har høyere utslipp enn 130 g/km. Fradragene for biler med utslipp under 110 g/km økes. NOX-komponenten i engangsavgiften, foreslås økt fra 22 til 35 kroner per mg/km for å ta mer hensyn til lokal forurensning.

I tillegg foreslår Regjeringen å redusere effektkomponenten. Dermed blir det mindre lønnsomt å gjennomføre ulovlige effektøkninger etter registrering (såkalt trimming).

Alle endringene i engangsavgiften skjer innenfor en om lag provenynøytral ramme på kort sikt.

Se også Bilavgifter, Omregistreringsavgiften og Vrakpant.

For å illustrerer de foreslåtte endringene har vi laget en egen bilkalkulator der du kan sette inn dine opplysninger og få disse regnet ut med dagens avgifter og foreslåtte avgifter for 2013.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Det vises til omtale i pressemelding 34/2012 og Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11.4.2.