Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

FNs tusenårsmål

Menneskers rett til et liv uten fattigdom er grunnlaget for tusenårsmålene. Regjeringen legger vekt på at Norge skal være en sterk pådriver for å sikre at målene nås fram mot 2015.

Tre år før forventet er tre viktige 2015-delmål oppnådd – innenfor fattigdom, slum og tilgang på rent vann. For første gang siden man begynte å måle fattigdomsforhold har både antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom og andelen fattige i alle regioner falt, også i Afrika sør for Sahara. Målet om å halvere andelen mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann innen 2015 er også nådd. Det er tilnærmet lik fordeling mellom kjønnene i grunnskolen og andelen av barn som går på skole har steget betydelig, fra 58 prosent i 1999 til 76 prosent i 2010, men det er fremdeles en jobb å gjøre i land med krig og konflikt.

Selv med framgang i status for tusenårsmålene er det behov for forsterket innsats fram mot 2015. Særlig gjelder dette bedre barne- og mødrehelse, et mål Norge har tatt et særlig ansvar for. Den norske innsatsen skjer blant annet i samarbeid med FN, Verdensbanken og globale helsefond. Støtten til Den globale vaksinealliansen (GAVI) skal bidra til at utviklingsland raskere får tilgang til nye og effektive vaksiner samt bedre integrerte helsesystemer i hvert enkelt land.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidet med FNs helserelaterte tusenårsmål med 650 millioner kroner til nær 2,4 milliarder kroner i 2013.

Regjeringen prioriterer også bekjempelse av smittsomme sykdommer gjennom Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, samt relevante FN-organisasjoner.

Regjeringen vil samtidig arbeide internasjonalt for å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, samt for å avkriminalisere abort. Se også Barne- og mødrehelse.

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til FNs barnefond (Unicef) sitt arbeid med grunnutdanning og likestilling, som et bidrag til å nå FNs tusenårsmål om utdanning for alle. Regjeringen øker samtidig støtten til Det Globale Partnerskapet for Utdanning. Se også Utdanning og forskning internasjonalt.

Les mer om FNs tusenårsmål.