Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Folkeregisteret – private helsevirksomheter

Regjeringen foreslår en endring i folkeregisterloven som gir private helsevirksomheter som utfører oppgaver på vegne av det offentlige, den samme tilgangen til folkeregistrerte opplysninger som den offentlige myndighet de utfører oppgaver for. Formålet er å gi en sikrere og mer effektiv informajsonsutvksling i helsesektoren.

Regjeringen foreslår også at apotek skal gis tilsvarende tilgang.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 15.