Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forskning - petroleum, energi og CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 850 millioner kroner til forskning og utvikling over Olje- og energidepartementets budsjett. Av dette går om lag 250 millioner kroner til petroleumsforskning, 429 millioner kroner til energiforskning og 171 millioner kroner til forskning mv. på CO2-håndtering.

Forskningsrådet disponerer 728 millioner kroner og 28 millioner kroner disponeres av Norges vassdrags- og energi­direktorat. 13 millioner kroner bevilges til internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak. Videre disponerer Gassnova 81 millioner kroner til CLIMIT-programmet som er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst og lagring av CO2.

Departementet vil i løpet av 2013 opprette et forsknings- og kompetanse­senter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis. Senteret skal bidra til økt innsikt og kunnskap som gjør petroleums­virksomheten bedre rustet til å møte utfordringer i arktiske havområder.

I tillegg til bevilgningen over OEDs budsjett, vil bevilgninger over andre departementers budsjetter også bli brukt til forskning med relevans for petroleums- og energisektoren.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.30.