Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret - verneplikten

Regjeringen slår fast i den vedtatte langtidsplanen for 2013–2016 at fundamentet i Forsvaret fortsatt er verneplikten. Verneplikten er å anse som en kontrakt mellom innbyggerne og staten. Den er videre sentral for å sikre Forsvaret bred rekruttering av egnet personell på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer. Viktige fredsoperative oppgaver ivaretas av avdelinger med vernepliktig personell.

Forsvaret tar inn om lag 10 000 personer årlig. Dette utgjør om lag 1/6 av årskullet. Tjenesten differensieres i spennet mellom 6 og 18 måneder. Det vil i 2013 gjennomføres en prøveordning med 18 måneders tjeneste for enkelte kategorier personell. Regjeringen ønsker å rekruttere langt flere kvinner til førstegangstjenesten. Ny sesjonsordning, med todeling av klassifikasjonsprosessen og sesjonsplikt for begge kjønn, er et viktig verktøy.

Dagens kjønnsbaserte verneplikt reflekterer ikke det faktiske behovet for arbeidskraft og kompetanse i Forsvaret og er ikke i tråd med likestillingsloven. Som del av arbeidet med en kompetansereform vurderer Regjeringen derfor om tiden er moden for kjønnsnøytral verneplikt.