Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret – samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak i forsvarssektoren for å bidra til å styrke samfunnssikkerheten. Instruksen for Forsvarets bistand til politiet er revidert, og en ny sektorovergripende instruks som tydeliggjør roller og ansvar innen objektsikring med sikringsstyrker er vedtatt. Dette følges opp i Regjeringens budsjettforslag for 2013.

Regjeringen foreslår å styrke den militære helikopterberedskapen på Rygge med 8 millioner kroner. Fra januar 2013 skal denne beredskapen gjøres permanent, og også utvides til å omfatte håndhevelsesbistand til politiet. Forsvarets øvrige tilgjengelige helikopterressurser vil også kunne benyttes i krisesituasjoner til støtte for sivile myndigheter.

Regjeringen foreslår en reell økning av bevilgningen til Heimevernet med 10,5 millioner kroner for å styrke øvingsvirksomheten og øke kompetansen. Regjeringen har i langtidsplanen tydeliggjort Heimevernets innretning og oppgaver knyttet til objektsikring. Videre får Garden tydeliggjort sine oppgaver knyttet til å kunne bistå politiet med objektsikring i Oslo. Felles øving og trening mellom Forsvaret og politiet, og mellom Forsvaret og andre aktører på sivil side vil bli prioritert.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet med 42,9 mill. kroner. Det innebærer blant annet en kraftig styrking av Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) for bedre å forebygge trusler og sårbarheter, samt å oppdage og håndtere alvorlige dataangrep.

22. juli-kommisjonens rapport (NOU 2012:14) gir anbefalinger om tiltak innen en rekke samfunnssektorer. Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren har viktige roller å spille i arbeidet for økt samfunnssikkerhet - selvstendig og i samvirke med andre. I forsvarssektoren skal kompetanse, holdninger og kultur knyttet til krisehåndtering, beredskap, sikkerhet og planverk videreutvikles. Samvirke med andre sektorer skal styrkes.