Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets miljøansvar

Regjeringen foreslår å bruke 209,8 millioner kroner på ulike miljøtiltak i 2013. Miljøvernarbeidet i forsvarssektoren omfatter forebygging av forurensning og opprydding etter tidligere tiders forurensning. Hensynet til miljøet skal veie tungt i alle plan- og beslutningsprosesser.

Regjeringen foreslår å bruke 83 millioner kroner til energiøkonomisering i bygningsmassen i 2013. Det er en målsetting å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. Parallelt med driftstiltakene videreføres ombygging av varmesentraler basert på olje- og elkjeler til mer miljøvennlig og kostnadseffektiv teknologi, for eksempel varmepumper og bioenergi.

Det foreslås å bevilge 76,8 millioner kroner i 2013 til miljøsanering av 24 utrangerte skyte- og øvingsfelt før avhending i perioden frem til 2020. Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål videreføres i fase 2 (2013-2020), blant annet eksplosivrydding.

Det foreslås også å bruke 50 millioner kroner til å avslutte fjerning av forurensede sedimenter fra sjøbunnen i Ramsund.