Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarsbudsjettet

Regjeringen foreslår å bevilge 42,2 milliarder kroner til forsvarssektoren i 2013. Forslaget innebærer en reell økning på 300,1 millioner kroner.

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2013 prioriterer realiseringen av den nye langtidsplanen for 2013–2016, og da særlig:

  • å starte justeringen av Hærens innretning i tråd med langtidsplanens forutsetninger, med sikte på økt operativ evne og tilgjengelighet
  • å videreutvikle Heimevernet, og herunder evnen til å bistå det sivile samfunnet, gjennom en reell budsjettøkning på 10,5 millioner kroner
  • å utvide helikopterberedskapen på Rygge gjennom en økt bevilgning på 8 millioner kroner
  • å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighets evne til forebyggende sikkerhetsarbeid og å håndtere digitale angrep mot kritisk infrastruktur, blant annet gjennom en reell bevilgningsøkning på 42,9 millioner kroner
  • å styrke Etterretningstjenestens tekniske, operative og personellmessige kompetanse, blant annet gjennom en reell bevilgningsøkningene på 59,7 millioner kroner
  • en betydelig økning av utbetalingene til nye kampfly, med en bevilgning på 1,9 milliarder kroner for 2013
  • styrking og modernisering av alle forsvarsgrenene, både med hensyn til kompetanse og materiell. Strukturutviklingen fortsetter.