Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gang- og sykkelveger

I Regjeringens budsjettforslag legges det opp til å benytte 427,9 millioner kroner til gang- og sykkelveger. I tillegg kommer 156 millioner kroner i bompenger og annen ekstern finansiering.

Midlene vil i hovedsak bli nyttet til å etablere sammenhengende sykkelvegnett i byer og tettsteder og til utbygging av strekninger som også er skoleveger.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.