Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen viderefører jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne i budsjettet for 2013. Målgruppen for strategien er personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i jobb, herunder unge i overgangen mellom utdanning og arbeid.

Regjeringen foreslår at 900 tiltaksplasser knyttes til jobbstrategien i 2013, 400 flere plasser enn i 2012. I tillegg foreslår Regjeringen å gjøre om forsøksordningen med arbeids- og utdanningsreiser til en permanent og landsomfattende ordning fra 2013. Forsøket med tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne og forsøket med funksjonsassistanse i arbeidslivet foreslås videreført fra 2012.

Regjeringen vil også etablere et nytt lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Unge mottakere av arbeidsavklaringspenger skal prioriteres i forsøket. I 2013 skal det også velges ut to statlige foregangsetater og fire foregangskommuner som skal fremme inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Les mer i pressemelding fra Arbeidsdepartementet.