Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klima og miljø – utviklingssamarbeid

Regjeringen foreslår å bevilge nærmere 3 milliarder kroner til klima- og skoginitiativet i 2013. I tillegg foreslår Regjeringen å gi tilsagn om ytterligere 632 millioner kroner til slike tiltak.

Initiativet er en strategisk innsats for å takle klimaendringene forårsaket av avskoging.

Hovedmålsettingene for arbeidet er å:

  • bidra til at utslipp fra skog i utviklingsland (REDD+) inngår i en ny internasjonal klimaavtale
  • bidra til kostnadseffektive, tidlige og målbare reduksjoner i utslipp av klimagasser
  • bidra til å ivareta naturskog for å sikre dennes evne til å lagre karbon.

Initiativet skal bidra til å nå Regjeringens klimapolitiske mål om å begrense den globale oppvarmingen til 2 °C i forhold til førindustrielt nivå. Initiativet har derfor etablert en rekke landsatsninger med varierende ambisjonsnivå og ressursinnsats. Disse er delt inn i faser, der kapasitetsbygging skjer innledningsvis og resultatbasert utbetalinger skjer i fase 2 og 3. En slik tilnærming vil bli videreført hvor den norske støtten ofte vil gå til kapasitetsbygging og utslippsreduksjoner parallelt.

Initiativet er god klimapolitikk og god utviklingspolitikk. Dette fordi det på lang sikt vil være umulig å oppnå varige globale reduksjoner i utslipp fra avskoging uten å sørge for bærekraftig økonomisk utvikling for de som har skogen som sitt livsgrunnlag.

Følgeevalueringen av klima- og skoginitiativet som ble lansert i april 2011 viser blant annet at Norges innsats har gitt et betydelig bidrag til framgangen innenfor REDD+ programmet i de internasjonale klimaforhandlingene.

Se følgeevalueringens rapporter her.

Regjeringens satsing på ren energi er også sentralt i klima- og miljøpolitikken. Se omtale under Olje og energi- samarbeid med utviklingsland.

Regjeringen foreslår økt satsing på tilpasning til klimaendringer i utviklingssamarbeidet. Satsingen vil konsentrere seg om forebygging av katastrofer, nasjonal planlegging og kunnskapsoppbygging, landbruk og matsikkerhet spesielt i Afrika, samt vannressurs-forvaltning. Den øvrige satsingen på klimatiltak videreføres i 2012 blant annet i form av støtte til klimaforskning, faglig samarbeid og næringsliv.