Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvinner og likestilling i utviklingssamarbeidet

Regjeringen foreslår et bidrag på 500 millioner kroner i 2013 til jenters utdanning gjennom FNs barnefond (Unicef).

Regjeringen viderefører innsatsen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet. Integrering av kjønnsperspektivet styrkes som et gjennomgående krav i tilskuddsforvaltningen.

Bevilgningen for kvinner og likestilling foreslås videreført på samme nivå som inneværende år, med et bidrag på 300 millioner kroner i 2013.

Regjeringen støtter opp under utviklingslandenes eget arbeid for å fremme kvinners rettigheter og likestilling og bedrer muligheten til å finansiere kvinneorganisasjoner i fattige land.

Regjeringen vil styrke arbeidet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Regjeringen foreslår å øke støtten til familieplanlegging vesentlig i 2013, og foreslår å bevilge 150 millioner kroner for at jenter og kvinner i fattige land skal få tilgang på prevensjon.

Regjeringen vil fortsette arbeidet for å styrke kjønnsperspektivet, kvinners roller og innflytelse i forvaltningen av sårbare naturressurser.

Oppfølgingen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og de øvrige resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet er også en sentral del av det norske likestillingsarbeidet. Å styrke kvinners deltakelse i forebygging og håndtering av konflikter samt i fredsprosesser og fredsbygging er gitt høy prioritet. Innsatsen mot seksualisert vold i konflikt er betydelig økt de siste årene, blant annet gjennom FN. Kvinners rettigheter er et mål i seg selv. Samtidig er det en forutsetning for å nå andre utviklingspolitiske mål, fred og sikkerhet.

Norge er en av de største bidragsytere til FNs fond for kvinners rettigheter og likestilling, UN Women. Det foreslås en økning av kjernebidraget til totalt 95 millioner kroner i 2013. Dette er en økning på 10 millioner kroner sammenlignet med 2012.