Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Olje og energi - samarbeid med utviklingsland

Regjeringen ønsker en vesentlig styrking av energisamarbeidet med utviklingsland i 2013, og foreslår å øke bevilgningen til fornybar energi med 250 millioner kroner, medregnet investeringene gjennom Norfund. Norge har kompetanse som er svært etterspurt både innen petroleumssektoren, fornybar energi og energiforvaltning.

Fornybar energi er et av Regjeringens hovedsatsingsområder, og Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2 milliarder kroner for 2013 til området. Strategiske partnerskap med kommersielle aktører er en viktig del av satsingen. Initiativet Ren energi for utvikling tilrettelegger for en mer helhetlig og strategisk bistand på dette området.

Energi- og klimainitiativet Energy+ ble lansert høsten 2011 og bygger på erfaringene fra Ren energi for utvikling. Energy+ er et internasjonalt partnerskap og skal gi økt tilgang til fornybar energi og forbedret energieffektivitet i utviklingsland og vil være et viktig bidrag i klimasatsingen.

En rekke utviklingsland har store petroleumsressurser. Gjennom programmet Olje for Utvikling bistår Norge utvalgte land med å forvalte sine ressurser slik at det kommer fellesskapet til gode. Programmet vektlegger en helhetlig tilnærming til ressurs-, miljø- og finansforvaltning. Godt styresett og fattigdomsreduksjon er overordnete mål.

Se også Klima og miljø – utviklingsland og Næringsutvikling i utviklingsland.