Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omregistreringsavgiften

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften i 2013. Satsene for typiske næringskjøretøy foreslås redusert i gjennomsnitt med 40 prosent reelt, mens satsene for øvrige kjøretøy foreslås redusert med 12 prosent. Dette gir et provenytap på om lag 400 millioner kroner i 2013. I 2012 reduserte Regjeringen omregistreringsavgiften med om lag 185 millioner kroner.

Se også Bilavgifter, Engangsavgiften og Vrakpant.

For å illustrerer de foreslåtte endringene har vi laget en egen bilkalkulator der du kan sette inn dine opplysninger og få disse regnet ut med dagens avgifter og foreslåtte avgifter for 2013.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) kapittel 11.4.5.