Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsboliger og sykehjemsplasser ─ investeringstilskudd

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser ble innført i 2008. Formålet med tilskuddsordningen er å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose og funksjonshemming. For perioden 2008-2015 er målsettingen å gi tilskudd til 12 000 enheter.

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt fellesarealer som er nødvendig for å oppnå heldøgnstjenester i eksisterende omsorgsboliger. Tilskuddet kan også gis til bygging av korttidsplasser i sykehjem. Tilskuddet kan kun gis til kommunene og forvaltes av Husbanken.

Regjeringen foreslår at det i 2013 skal kunne gis tilsagn om investeringstilskudd til ytterligere 1 750 enheter.

Regjeringen foreslår videre at den maksimale anleggskostnaden i ordningen heves fra 2,29 millioner kroner i 2012 til 2,8 millioner kroner i 2013. Det betyr at det maksimalt kan gis 840 000 kroner i tilskudd per omsorgsbolig og 1 120 000 kroner i tilskudd per sykehjemsplass.

Samlet gir dette et økt bevilgningsbehov fordelt over de fem neste årene (samlet tilsagnsramme) på 1 715 millioner kroner.