Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgsplan 2015

Omsorgsplan 2015 er Regjeringens handlingsplan for å møte dagens og framtidens omsorgsutfordringer. Omsorgsplanen har fire hovedinnsatsområder:

  • 12 000 heldøgns omsorgsplasser
  • 12 000 nye årsverk
  • Demensplan 2015
  • Kompetanseløftet 2015

Regjeringen foreslår en samlet styrking av tiltak i Omsorgsplan 2015 med 187,5 millioner kroner i 2013. Regjeringen opprettet i 2012 et stimuleringstilskudd til kommunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innføre en lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås å øke tilskuddet med 100 millioner kroner i 2013. For å legge til rette for fortsatt sterk kommunal satsing, foreslås 87,5 millioner kroner til 1 750 heldøgns plasser samtidig med at den maksimale anleggskostnaden økes. Samlet tilsagnsramme er 1 715 millioner kroner.

For å øke kvaliteten i omsorgstjenestene ønsker Regjeringen å bedre kompetansen i legemiddelhåndtering og satse på økt kvalifisering av fremmedspråklige til helsearbeiderfaget. Regjeringen foreslår til sammen 5 millioner kroner til disse formålene i 2013.