Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddeltiltak

Regjeringen la i juni fram Meld. St. 30 (2011–2012), Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Meldingen angir mål og tiltak for en helhetlig rusmiddelpolitikk. Siden 2005 er bevilgningene gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet økt med om lag 1 085 millioner kroner. For 2013 foreslås 45 millioner kroner til forebyggingstiltak, kunnskapsutvikling, reduksjon av overdoser og økt innsats for barn og pårørende sammenliknet med Saldert budsjett for 2012. Bevilgningene til rustiltak har dermed økt med om lag 1 130 millioner kroner siden 2005.