Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (det strukturelle underskuddet)

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det er dette underskuddsbegrepet som oftest brukes som et mål på bruken av oljeinntekter og som inngår i handlingsregelen for budsjettpolitikken.

Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, regnskapsmessige omlegginger og enkelte andre forhold. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for virkninger av slike forhold.

For å komme fra den oljekorrigerte til den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen gjøres følgende korreksjoner:

  • For å justere den oljekorrigerte budsjettbalansen for virkninger av at konjunkturene avviker fra en normalsituasjon, beregnes budsjettvirkningene av at ulike skatte- og avgiftsinntekter avviker fra sine trend­verdier. Videre tas det hensyn til at også utbetalingene av ledighetstrygd avhenger av konjunktur­situasjonen.

  • Det korrigeres for forskjellen mellom de faktiske nivåene og de anslåtte normalnivåene på statens renteinntekter og renteutgifter og overføringene fra Norges Bank.

  • Det korrigeres for regnskapsmessige omlegginger og for endringer i funksjonsfordelingen mellom stat og kommune som ikke påvirker den underliggende utviklingen i budsjettbalansen.

Fra og med Nasjonalbudsjettet 1987 har Finansdepartementet benyttet en indikator for endring i strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse for å vurdere innretningen av statsbudsjettet. Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en grov indikator på innretningen av budsjettpolitikken. Etter at handlingsregelen ble innført i 2001, har i tillegg nivået på det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet blitt brukt som mål på den underliggende bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Ved å styre etter dette målet sikter en mot at den faktiske overføringen fra Statens pensjonsfond utland i gjennomsnitt over tid skal følge den forventede realavkastningen av fondet.