Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tinglysingsgebyr

Gebyrene ved ulike former for tinglysing er samlet sett sterkt overpriset. Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag 1 935 kroner og det alminnelige tinglysingsgebyret (skjøte, hjemmelserklæring, erklæring/avtale, leiekontrakt mv. i fast eiendom) er 1 548 kroner. Regjeringen foreslår at begge disse gebyrene reduseres til en ny, felles sats på 1 060 kroner fra 1.1.2013. Til sammen gir satsreduksjonene en lettelse på om lag 400 millioner kroner påløpt i 2013. Lettelsen kommer særlig privatpersoner og virksomheter som tar opp flere lån med pant i fast eiendom, til gode.

Regjeringen vil gjennomgå tinglysingsgebyrene nærmere fram mot statsbudsjettet for 2014.

Se også Gebyrer og sektoravgifter og Gebyr på tollkredittdeklarasjoner

Det vises til Prop. 1 LS (2012–2013) punkt 13.2.