Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trafikksikkerhet

Regjeringen foreslår å bevilge 869,2 millioner kroner i statlige midler til trafikksikkerhetstiltak. I tillegg til dette bevilgningsforslaget, som inngår i forslaget om bevilgning under budsjettposten ”Riksveginvesteringer”, kommer 51 millioner kroner i ekstern finansiering, i hovedsak bompenger. Midlene vil særlig bli nyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene på riksvegnettet som møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med påkjørsel av myke trafikanter. Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre prioriterte tiltak er blant annet forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs vegen, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer.

Tiltak som kampanje for økt bruk av bilbelte og andre kampanjer vil bli videreført, i likhet med blant annet kontroll- og tilsynsvirksomhet og ulykkesgransking.

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det ellers foreslått 32,1 millioner kroner som tilskudd til trafikksikkerhetsformål, med slik fordeling:

  • 28,85 millioner kroner til Trygg Trafikk
  • 1,5 millioner kroner til Syklistenes Landsforening
  • 1,5 millioner til ITS Norge, organisasjon for bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi i transportsektoren (”Intelligent Transport Systems”)
  • 250 000 kroner til revidering av ”Trafikksikkerhetshåndboka” som utgis av Transportøkonomisk institutt, TØI

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.