Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vegformål

Regjeringen foreslår i alt 21 milliarder kroner til vegformål. Dette er en økning på 4,8 milliarder kroner fra Saldert budsjett 2012.

Regjeringen foreslår å oppheve fritaket for merverdiavgift for vegsektoren fra 1. januar 2013. Av det samlede bevilgningsforslaget utgjør 3,2 milliarder kroner kompensasjon på Statens vegvesens budsjett knyttet til dette forslaget.

Når denne budsjettekniske omleggingen holdes utenfor, utgjør forslaget om bevilgninger til vegformål 17,8 milliarder kroner. Dette innebærer en økning på om lag 1,6 milliarder kroner eller 9,7 prosent fra Saldert budsjett 2012.

  • Det foreslås en bevilgning på 8,9 milliarder kroner til drift og vedlikehold av riksveger og trafikant- og kjøretøytilsyn. Uten den tekniske omleggingen utgjør budsjettforslaget 8,3 milliarder kroner - en økning på 10,9 prosent fra Saldert budsjett 2012.
  • 11,1 milliarder kroner er foreslått til investeringer på riksvegnettet. Uten den tekniske omlegging utgjør budsjettforslaget 7,9 milliarder kroner. Dette er en økning med vel 780 millioner kroner eller 10,9 prosent fra Saldert budsjett 2012. Investeringstiltakene omfatter budsjettposten ”Riksveginvesteringer”, særlige budsjettposter for riksvegprosjektene E16 over Filefjell, E6 Vest for Alta, E16 Bjørvikaprosjektet og midler til rassikring på riksvegnettet. I tillegg er det ventet stilt til disposisjon om lag 9,3 milliarder kroner i bompenger og annen ekstern finansiering til statlige vegprosjekter i 2013.
  • 525 millioner kroner foreslås bevilget over budsjettposten ”Kjøp av riksvegferjetjenester”

  • 411 millioner kroner er foreslått som årlig statlig vederlag til OPS-prosjekter som ble åpnet i perioden 2005-2009
  • 550 millioner kroner er foreslått som statlig tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet.

Les meir i pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.