Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vergemålsreformen

Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny vergemålslov. Formålet med den nye vergemålsloven er å styrke rettssikkerheten for personer som ikke kan ivareta egne interesser. Loven innebærer blant annet å overføre oppgaver fra de kommunale overformynderiene til fylkesmannen.

Regjeringen foreslår å bevilge 176,6 millioner kroner for å tilrettelegge for at ny vergemålslov og representantordning for enslige, mindreårige asylsøkere kan tre i kraft fra 1. juli 2013. Ikrafttredelsen av ny vergemålslov vil gjøre det mulig for Stortinget å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.