Fordelingsvirkning av skattesatsene

Beregningene av endring i skatt fanger opp foreslåtte endringer i skatter på formue og inntekt for personlige skattytere. Det gjelder blant annet den økte satsen i minstefradraget for lønn og trygd, redusert trygdeavgift for næringsinntekt, fjerning av skatteklasse 2, økningen i fradraget for fagforeningskontingent og endringene i formueskatten. Lettelsene i arveavgiften, økt skattlegging av overgangsstønaden, økte avgifter på klimagasser, økt elavgift, redusert omregistreringsavgift og reduksjon av overprisede gebyrer fanges ikke opp i fordelingstabellen.

Gjennomsnittlig endring i skatt1 for lønnstakere. Skatteopplegget for 2014 sammenlignet med lønnsjusterte 2013-regler (referansesystemet). Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser.
Tusen kroner

Antall

Gjennomsnittlig skatt i
referansesystemet for 2014

Gjennomsnittlig endring
i skatt med forslaget

Herav endring
i formuesskatt

0 – 200

37 900

28 900

-900

0

200 – 250

118 400

35 400

-300

0

250 – 300

145 800

49 200

100

0

300 – 350

190 000

65 200

200

0

350 – 400

248 400

81 300

200

0

400 – 450

276 200

97 000

200

0

450 – 500

266 700

112 700

200

0

500 – 600

404 800

138 100

100

0

600 – 750

296 900

187 300

200

0

750 – 1 000

190 300

267 900

300

0

1 000 – 2 000

128 800

455 200

500

0

2 000 – 3 000

11 800

914 800

1 400

300

3 000 og over

7 300

2 127 900

2 800

1 000

I alt

2 323 300

150 400

200

0

1) Omfatter ikke avgiftsendringer mv. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.