Reduksjon av bilavgiftene

Regjeringen fortsetter reduksjonen av bilavgiftene. For 2014 foreslås det å redusere omregistreringsavgiften med om lag 250 millioner kroner. Dermed vil bilavgiftene være redusert med over 800 millioner kroner siden 2011. Satsene i omregistreringsavgiften reduseres med i gjennomsnitt 12,5 prosent reelt fra 2013 til 2014. Det gis størst lettelser i satsene for typiske næringskjøretøy og tilhengere. Omregistreringsavgiften for de tyngste kjøretøyene (totalvekt over 7 500 kg) foreslås erstattet med en økning av miljødelen i vektårsavgiften på 25 prosent. Endringene reduserer de uheldige virkningene av omregistreringsavgiften, og motiverer til valg av mer miljøvennlige kjøretøy.

Regjeringen har fra 2007 gjort store endringer i engangsavgiften for å bidra til valg av mer miljøvennlige biler. Det har virket. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler er redusert med nesten 30 prosent fra 2006 til perioden janaur- september 2013. For 2014 foreslår regjeringen å legge mer vekt på både globale (CO2) og lokale (NOX) utslipp i engangsavgiften. Endringene stimulerer til valg av biler med enda lavere utslipp. Inntektene fra avgiften holdes om lag uendret ved at avgiften på motoreffekt blir redusert.

Se også pressemelding 42/2013 og Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 7.

Se også egen bilkalkulator med de nye satsene.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.