Skattesatser 2014

Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2013 og i forslag for 2014

Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2013 til 2014 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,5 prosent, prisveksten til 1,6 prosent, veksten i minste pensjonsnivå til 3,0 prosent og veksten i ordinær alderspensjon til 2,7 prosent.

 

2013-regler

Forslag 2014

Endring
2013 – 2014

Skatt på alminnelig inntekt

     

Personer1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter2

28 pst.

27 pst.

-1 pst.enhet

       

Toppskatt

     

Trinn 1

     

Innslagspunkt

509 600 kr

527 400 kr

3,5 pst.

Sats3

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

     

Innslagspunkt

828 300 kr

857 300 kr

3,5 pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

       

Trygdeavgift

     

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

     

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass4

7,8 pst.

7,08 pst.

-0,72 pst.enhet

Annen næringsinntekt

11,0 pst.

10,28 pst.

-0,72 pst.enhet

Pensjonsinntekt mv.

4,7 pst.

4,7 pst.

-

       

Arbeidsgiveravgift 5

     

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia6

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

       

Høyeste effektive marginale skattesatser

     

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt7

44,7 pst.

44,7 pst.

-

Primærnæringsinntekt4

51,0 pst.

50,28 pst.

-0,72 pst.enhet

Annen næringsinntekt

51,0 pst.

50,28 pst.

-0,72 pst.enhet

Utbytte og uttak8

48,16 pst.

47,44 pst.

-0,72 pst.enhet

       

Personfradrag

     

Klasse 1

47 150 kr

48 800 kr

3,5 pst.

Klasse 29

94 300 kr

Utgår

Utgår

       

Minstefradrag i lønns- og trygdeinntekt

     

Sats

40,0 pst.

42,0 pst.

2 pst.enheter

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense10

81 300 kr

84 150 kr

3,5 pst.

       

Minstefradrag i pensjonsinntekt

     

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

68 050 kr

70 400 kr

3,5 pst.

       

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 11

31 800 kr

31 800 kr

-

       

Særfradrag for uførhet mv.

32 000 kr

32 000 kr

-

       

Særfradrag for enslige forsørgere

47 160 kr

48 804 kr

3,5 pst.

       

Særskilt skattefradrag for pensjonister

     

Maksimalt beløp

30 300 kr

31 200 kr

3,0 pst.

Nedtrapping, trinn 1

     

Innslagspunkt

170 750 kr

175 900 kr

3,0 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

     

Innslagspunkt

259 800 kr

266 900 kr

2,7 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

       

Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. 12

     

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

     

Enslig

127 000 kr

131 400 kr

3,5 pst.

Gift13

116 700 kr

120 800 kr

3,5 pst.

Formuestillegget

     

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

       

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

     

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 29

30 000 kr

Utgår

Utgår

       

Sjømannsfradraget

     

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

       

Fiskerfradraget

     

Sats

30,0 pst.

34,0 pst.

4 pst.enheter

Øvre grense

150 000 kr

167 000 kr

11,3 pst.

       

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

     

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

65 700 kr

3,5 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

38,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

172 200 kr

3,5 pst.

       

Særfradrag for store sykdomsutgifter 14

     

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

       

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

     

Sats per km

1,50/0,70 kr

1,50/0,70 kr

-

Nedre grense for fradraget

13 950 kr

13 950 kr

-

       

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

       

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

4 100 kr

6,5 pst.

       

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

     

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

20 000 kr

20 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

150 000 kr

150 000 kr

-

       

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

     

Øvre grense

     

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

       

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil

     

Sats per kilometer til og med 10 000 km

4,05 kr

4,05 kr

-

Sats per kilometer over 10 000 km

3,40 kr

3,45 kr

1,5 pst.

       

Formuesskatt 15

     

Kommune

     

Innslagspunkt

870 000 kr

1 000 000 kr

15 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

     

Innslagspunkt

870 000 kr

1 000 000 kr

15 pst.

Sats

0,4 pst.

0,4 pst.

-

       

Arveavgift

     

Innslagspunkt

     

Trinn 1

470 000 kr

1 000 000 kr

113 pst.

Trinn 2

800 000 kr

Utgår

Utgår

Satser

     

Barn og foreldre

     

Trinn 1

6 pst.

10 pst.

4 pst.enheter

Trinn 2

10 pst.

Utgår

Utgår

Andre mottakere

     

Trinn 1

8 pst.

15 pst.

7 pst.enheter

Trinn 2

15 pst.

Utgår

Utgår

Aksjerabatt16

40 pst.

30 pst.

-10 pst.enheter

       

Avskrivingssatser

     

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)17

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 18,19

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst.
2) Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg foreslås økt med én prosentenhet fra 2014, til henholdsvis 51 og 31 pst.
3) For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.
4) Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift. Den lavere trygdeavgiftssatsen foreslås redusert til 7,08 pst. fra 2014.
5) Nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte trer i kraft 1. juli 2014. I den forbindelse kan systemet med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift bli justert, jf. forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014.
6) I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For 2014 er fribeløpet 450 000 kroner per foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 225 000 kroner.
7) For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.
8) Inkludert 28 pst. selskapsskatt.
9) Skatteklasse 2 foreslås fjernet fra 2014.
10) Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 84 150 kroner med forslaget.
11) Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.
12) Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad. Skattebegrensningsregelen foreslås fjernet for nye mottakere med overgangsstønad fra 2014.
13) Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 241 600 kroner med forslaget for 2014.
14) Særfradraget for store sykdomsutgifter utfases og fjernes fra og med 2015.
15) Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
16) Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper. Rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker.
17) Det foreslås innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d fra 2014.
18) Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.
19) Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Kilde: Finansdepartementet