Statsbudsjettet på 1-2-3

Mens mange av våre handelspartnere sliter, går det godt i norsk økonomi

 • Veksten i fastlandsøkonomien var i fjor godt over gjennomsnittet for de siste 40 årene.
 • Arbeidsledighet er på rundt 3 ½ prosent av arbeidsstyrken
 • Sysselsettingen har aldri vært høyere enn nå.
 • Arbeidsledigheten har steget jevnt i euroområdet, og ligger nå på rundt 12 prosent av arbeidsstyrken.
 • Sammen med lav etterspørsel fra Europa og en sterk krone bidrar et høyt kostnadsnivå til at konkurranseutsatt sektor sliter.

Et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen

 • Regjeringen følger handlingsregelen for en gradvis innfasing av oljeinntekter i norsk økonomi.
 • Forslaget til budsjett anslås til å virke om lag nøytralt på produksjon og sysselsetting.
 • Regjeringens forslag til budsjett gir en bruk av oljeinntekter på 135 milliarder kroner.

Rom for satsinger

 • I budsjettforslaget for 2014 prioriterer Regjeringen kommunene, samferdsel og helse- og omsorgssektoren.
 • Det legges nå opp til en reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2013 til 2014 på 7,7 milliarder kroner. 
 • I budsjettforslaget foreslås det til sammen 2,4 milliarder kroner til sykehusene. Pasientbehandlingen kan økes med opp mot 2,3 prosent.
 • Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. Det foreslås å bevilge 241 millioner kroner til etablering av om lag 2 900 nye barnehageplasser.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 136 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom.
 • Det foreslås 106 millioner kroner til å innføre en rett til påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd fagbrev i videregående opplæring.
 • Med Regjeringens budsjettforslag for 2014 øker innsatsen til forskning og utvikling med 1,5 milliarder kroner.
 • Det foreslås 400 nye studieplasser fra høsten 2014.
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 41 milliarder kroner til Nasjonal transportplan-formål i 2014. Bevilgningene til veg økes med 1,8 milliarder kroner. Bevilgningene til jernbane økes med 4,2 milliarder kroner.
 • Samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres. Regjeringen foreslår 314 millioner kroner slik at nyutdannede fra Politihøgskolen kan tilbys jobb i politiet.
 • Regjeringen viderefører satsingen på klima- og miljøtiltak, både innenlands og internasjonalt. Det foreslås å bevilge 150 millioner kroner til videreutvikling av teknologisenteret på Mongstad.
 • Bevilgningene til tiltak som inngår i Kulturløftet økes med til sammen 840 millioner kroner.
 • Budsjettforslaget innebærer en økning av bistandsbudsjettet på 1,3 milliarder kroner.

Fornying av staten

 • For 2014 foreslår Regjeringen å bevilge 701 millioner kroner til et omfattende IKT- moderniseringsprogram i Arbeids- og velferdsetaten. Regjeringen legger videre opp til å øke bevilgningene til IKT- og digitaliseringstiltak på en rekke områder.

Bedre skatteregler

 • Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for arveavgift til 1 million kroner.
 • Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar.
 • Regjeringen foreslår å redusere tinglysingsgebyrene med om lag 325 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke avgiftene på klimagasser.
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1 millioner kroner, 2 millioner kroner for ektepar. Ligningsverdiene for sekundærboliger og næringseiendom økes fra 50 til 60 prosent.
 • Regjeringen foreslår forenklet skattleggingen av elektronisk kommunikasjon (mobil, bredbånd med videre).
 • Regjeringen vil øke påslaget i normrenten fra 0,5 til 1,0 prosentenhet, slik at normrenten samsvarer bedre med renter på ordinære boliglån. Økningen får virkning fra 1. mars 2014.
 • Det nye eSkattekortet som innføres fra 2014 innebærer en forenkling for arbeidsgivere ved at de får skattekort¬opplysningene direkte fra Skatteetaten.
 • EDAG-ordningen innebærer at flere av de oppgaver og skjema som i dag leveres, erstattes av en ny felles innrapporteringsordning, hvor de næringsdrivende bare skal rapportere samme opplysninger én gang.  Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2015.