Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013

  Barnehuset

  Publisert: 06.01.2014 15:34
 • Svar på spm. 121 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013

  Budsjettvirkning politistillinger

  Publisert: 06.01.2014 15:16
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. Unicef Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 225 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Innføring av kvalifisert leksehjelp som en del av skoledagen Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 246 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kostnader til 20-minutters avganger på riksvegferjesamband Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 117 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. To barnehageopptak - proveny Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. Lærlingtilskuddet – proveny ved økning Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 138 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedrørende elektroniske fotlenker. Publisert: 03.12.2013 16:37
 • Svar på spm. 139 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Grunnopplæring av politireserven.

  Publisert: 03.12.2013 16:33
 • Svar på spm. 141 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Varetektsfengsling

  Publisert: 03.12.2013 16:04
 • Svar på spm. 228 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. Øke offentlig finansiering av privatskoler/friskoler til 90 pst.

  Publisert: 29.11.2013 08:30
 • Svar på spm. 190 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 24. okt 2013
  Vedr. panteordning for miljøvennlig avfall. Publisert: 19.11.2013 15:19
 • Svar på spm. 191 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 24. okt 2013
  Vedr. vrakpant for båter, campingvogner mv. Publisert: 19.11.2013 15:19

  Hva er provenyeffekten av å utvide vrakpantordningen til også å gjelde båter, campingvogner og tyngre lastebiler og busser som i dag ikke er under ordningen

  Dersom det er mulig ber jeg om separate beregninger for de ulike enheter?

  Spørsmålet er oversendt Miljøverndepartementet, som har gitt følgende svar:

  Provenyeffekten og det årlige budsjettbehovet ved innføring av nye vrakpantordninger avhenger av antall båter, campingvogner og tyngre lastebiler og busser som vil kasseres dersom det innføres en vrakpant og hvilken sats som settes for vrakpanten. Vi har ikke per i dag noe oppdatert anslag på hvor mange båter, campingvogner, tyngre lastebiler og busser som er i en slik alder eller forfatning at det vil være sannsynlig at de kasseres dersom det innføres vrakpant. Nedenfor er det gitt estimater på budsjettbehov for å innføre vrakpantordninger for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy (inkl. busser). Kostnader ved utvikling av nye ordninger og etablering av mottakssystemer er ikke forsøkt tallfestet. Etableringskostnaden er spesielt høy for etablering av systemer for mottak og videre håndtering av de miljøfarlige komponentene.

  Vrakpanten for kasserte kjøretøy er finansiert ved at det betales vrakpantavgift ved førstegangsregistrering av kjøretøy i Norge. Denne avgiften betales sammen med engangsavgiften. Dersom det skal etableres en vrakpantordning for andre gjenstander, må det vurderes om det skal etableres en tilsvarende vrakpantavgift for disse. Salg av båter, campingvogner og tyngre lastebiler varierer bl.a. med økonomiske konjunkturer. Ved innføring av en vrakpanteordning kan det oppstå en situasjon hvor antall kjøretøyer som kasseres kan være betydelig høyere enn det antall som settes ut på markedet. I en slik situasjon må det utbetales mer pant enn hva som er proveny fra den korresponderende vrakpantavgiften og mellomlegget må finansieres på en annen måte, f.eks. gjennom statlige bevilgninger.

  Det er i en tidligere kartlegging anslått at det finnes om lag 750 000 fritidsbåter i Norge i dag. Tidligere forsøk på å beregne hvor mange fritidsbåter som kasseres hvert år har variert mye, blant annet som følge av at det er vanskelig å anslå levetiden til en fritidsbåt. Antallet fritidsbåter som utrangeres forventes imidlertid å øke framover. Miljødirektoratet vil utrede en produsentansvarsordning for fritidsbåter, der bransjen selv vil sørge for finansiering. Dette arbeidet vil gi bedre kunnskap på området.

  Det er mulig å anslå det årlige budsjettbehovet ut fra grove beregninger. Dersom det forutsettes at det kasseres 10 000 fritidsbåter per år og at vrakpanten settes til 3 000 kroner, vil den årlige pantekostnaden bli 30 mill. kroner ved innføring av en vrakpantordning for fritidsbåter. Ved et nybåtsalg på 6 500 båter, og en vrakpantavgift til samme beløp, 3 000 kroner, vil den årlige inntekten utgjøre 19,5 mill. kroner. I tillegg kommer oppstartskostnader ved retursystemet og årlige driftskostnader utover utbetaling av pant. Anslagene på antall båter som kasseres er usikre, men det er grunn til å tro at nybåtsalget er lavere enn det antall som blir kassert de nærmeste årene.

  Det finnes ikke tilgjengelig statistikk om hvor mange campingvogner som kasseres hvert år. Derimot finnes det statistikk for campingtilhengere registrert pr 31. desember hvert år, og tidligere statistikk fra Vegdirektoratet viser at det ble vraket i gjennomsnitt om lag 3 100 campingtilhengere årlig i perioden 2005-2007. Dersom det vrakes like mange campingtilhengere i 2014, og det utbetales en vrakpant for disse på 3 000 kroner, vil dette gi et økt budsjettbehov på anslagsvis 9 mill. kroner.

  I tillegg vil det være kostnader ved å etablere og drifte et retursystem, utover den rene kostnaden ved vrakpant.

  Det er ikke vrakpant for tyngre lastebiler og busser i dag, og disse kjøretøygruppene omfattes ikke av produsentansvarsordningen for kasserte kjøretøy. Det regnes som sannsynlig at mange av disse kjøretøyene ikke vrakes i Norge, men eksporteres til utlandet der de brukes videre. Andre kjøretøyer avskiltes og blir lagret på gårder og andre mindre bedrifter i mange år. Det er heller ikke her tilgjengelig statistikk om hvor mange tyngre kjøretøy som kasseres hvert år.

  Beregnet på samme måte som for campingtilhengere, anslås det at det ble vraket i gjennomsnitt om lag 12 000 lastebiler og busser årlig i perioden 2005-2007. Dette er kjøretøyer som faller utenfor dagens produsentansvarsordning. Dersom det vrakes like mange lastebiler og busser i 2014 som gjennomsnittet i perioden 2005-2007, og det utbetales en vrakpant for disse på 3 000 kroner, vil dette gi et økt budsjettbehov på anslagsvis 36 mill. kroner årlig.

 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. endringer i gebyrer på utlendingsfeltet Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 262 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 30. oktober 2013
  Vedr. likebehandling av statspensjonister Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. gebyrer i Brønnøysundregistrene Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. gebyr knyttet til nødpeilesendere Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 181 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. den landsdekkende innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 24 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. petroleumsskatt Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 4 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. bunnfradrag Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 23 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. petroleumsskatt Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 3 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. fradrag for gjeldsrenter og gavefradraget

  Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 1 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. erstatte de fleste fradrag i alminnelig inntekt med ett fradrag på 2G

  Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 2 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. fradrag i alminnelig inntekt

  Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 29. okt 2013
  Vedr. skatteklasse 2 og pensjonistektepar Publisert: 11.11.2013 09:44
 • Svar på spm. 20 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. samlet verdi av diverse fradrag

  Publisert: 06.11.2013 12:09
 • Svar på spm. 18 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. kombinasjon av spørsmål 13, 14 og 16 fra Miljøpartiet De Grønne

  Publisert: 06.11.2013 12:03
 • Svar på spm. 10 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. innføre nytt trinn 3 i toppskatten

  Publisert: 06.11.2013 12:02
 • Svar på spm. 8 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. økte satser i toppskatten i kombinasjon med endrede innslagspunkter

  Publisert: 06.11.2013 12:01
 • Svar på spm. 27 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for reparasjoner og brukthandel Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 5 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. grenser i toppskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 6 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. endrede grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 9 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. trinn 2 i toppskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 13 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. endring av innslagspunkter og satser i formuesskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 14 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. økte ligningsverdier av sekundærbolig i formuesskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 16 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. begrensning av formuesskatten på “arbeidende” kapital Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 26 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for kollektivtransport Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 25 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. ordningen med refusjon av utgifter til leting etter olje og gass Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 15 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. kombinasjon av tiltakene i spørsmål 13 og 14 fra Miljøpartiet De Grønne

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 17 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. kombinasjon av spørsmål 13 og 16 fra Miljøpartiet De Grønne

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 19 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. gjennomsnittlige fradragsbeløp 2014

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 7 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. endrede grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 12 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. endrede satser og grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 11 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. endrede satser og grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 55 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. offentlig ansattes flyreiser Publisert: 06.11.2013 11:23
 • Svar på spm. 81 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. kap. 1580 Publisert: 06.11.2013 09:51
 • Svar på spm. 245 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kostnader for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på jernbane, riks- og fylkesveger. Publisert: 06.11.2013 09:51
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kap. 2445 Publisert: 06.11.2013 09:51
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. kap. 2445 Publisert: 06.11.2013 09:51
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »