Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013

  Barnehuset

  Publisert: 06.01.2014 15:34
 • Svar på spm. 121 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013

  Budsjettvirkning politistillinger

  Publisert: 06.01.2014 15:16
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. Unicef Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 225 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. Innføring av kvalifisert leksehjelp som en del av skoledagen Publisert: 06.01.2014 15:04
  “Er det mulig å beregne provenyeffekten av å innføre «kvalifisert leksehjelp som en del av skoledagen»?”

  Spørsmålet er forelagt Kunnskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  “Det legges til grunn at en med ”kvalifisert leksehjelp som en del av skoledagen” mener timer bemannet med lærere. Dersom en uketime skal kostnadsberegnes på samme måte som en uketime undervisning på barnetrinnet, vil kostnaden per time være 187 mill. kroner per år. Kostnadsanslaget for undervisningstimer inkluderer kompensasjon for for- og etterarbeid. Dersom en uketime med leksehjelp skal kostnadsberegnes iht. lærerlønn uten for- og etterarbeid anslås kostnaden per time til 82 mill. kroner per år. Det gjøres oppmerksom på at hvilken kompensasjon som blir lagt inn vil kunne ha betydning for hvilken kompetanse kommunene har mulighet til å rekruttere til leksehjelpstimene. Et ev. krav om å bruke lærere til leksehjelp vil dessuten kunne påvirke muligheten til å rekruttere nok lærere i skolen.

  En utvidelse av timetallet vil kreve forskriftsendring (fag- og timefordelingen)og vil ikke kunne gjøres gjeldende før høsten 2014. Det anses også som uhensiktsmessig å innføre nye timer midt i et skoleår. I statsbudsjettet for 2014 vil tiltaket dermed ha fem måneders effekt (høsten 2014), slik at proveny blir på hhv. om lag 83 mill. kroner eller 34,4 mill. kroner per uketime avhengig av hvilken kompensasjon som legges til grunn, jf. avsnittet over. Dersom det skal tilbys 8 timer kvalifisert leksehjelp, i tråd med timetallet i dagens leksehjelpsordning, vil halvårseffekten i 2014 være hhv. 626 mill. kroner eller 275 mill. kroner.

  Tabell 1. Kvalifisert leksehjelp – kostnad per undervisningstime på barnetrinnet (i 1 000 kroner):

  Kap. og postHelårseffektHalvårseffekt 2014 HelårseffektHalvårseffekt
  228.704 4052 20235 23717 618
  228.732591292 0711 035
  480.506929554231
  571.60182 20675 919 1 457 647607 353
  Sum186 93982 605 1 495 508626 237

  Tabell 2. Kvalifisert leksehjelp – lærerlønn uten kompensasjon for for- og etterarbeid (i 1 000 kroner):

  Kap. og postHelårseffektHalvårseffekt 2014 HelårseffektHalvårseffekt
  228.701 93496715 4727 736
  228.7311457912456
  480.503013240104
  571.6080 00933 337640 072266 696
  Sum82 08734 374 656 696274 992

  I dag tilbys det åtte timer gratis leksehjelp på 1.-4. trinn. Basert på oppdaterte kostnadsberegninger, bl.a. på bakgrunn av endrede elevtall og lønn for fagarbeidere, er dagens ordning kostnadsberegnet til om lag 528,7 mill. kroner. Leksehjelpstilbudet er regulert gjennom opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Dersom en samtidig ønsker å avvikle denne ordningen vil dette kreve lovendring ved at bestemmelsen oppheves. Lovendringen vil ikke kunne gjøres gjeldende før høsten 2014 dersom lovendringen skal sendes på alminnelig høring.

  Tabell 3. Avvikling av dagens gratis leksehjelpsordning (i 1 000 kr):

  Kap. og postHelårseffekt Halvårseffekt HelårseffektHalvårseffekt 2014
  228.701 55764912 4565 190
  228.739238732305
  480.50251019682
  571.6064 41126 838515 289214 704
  Sum66 08427 535528 673220 281

  Netto provenyeffekt ved tiltakene blir differansen mellom kostnaden for kvalifisert leksehjelp i skoledagen og innsparingen ved avvikling av dagens leksehjelpstilbud. Tabellene under viser netto provenyeffekt av avvikling av henholdsvis én og åtte timer frivillig leksehjelp (dagens ordning) og innføring av henholdsvis én og åtte timer leksehjelp som del av skoledagen. Tabell 4 tar utgangspunkt i kostnad per undervisningstime på barnetrinnet, mens det i tabell 5 legges til grunn lærerlønn uten kompensasjon for for- og etterarbeid.

  Tabell 4. Netto effekt – avvikling av dagens ordning og innføring av kvalifisert leksehjelpkostnad per undervisningstime på barnetrinnet i ny ordning (i 1 000 kr):

  Kap. og postHelårseffektHalvårseffekt 2014 Helårseffekt Halvårseffekt 8 timer
  228.70 2 848 1 153 22 78112 428
  228.73 167 91 1 339730
  480.50 45 19 358149
  571.60 117 795 49 081 942 358392 649
  Sum 120 854 50 356 966 836405 956

  Tabell 5. Netto effekt – avvikling av dagens ordning og innføring av kvalifisert leksehjelp – lærerlønn uten kompensasjon for for- og etterarbeid i ny ordning (i 1 000 kr):

  Kap. og postHelårseffektHalvårseffekt 2014 Helårseffekt Halvårseffekt 8 timer
  228.703773183 0162 546
  228.732219180151
  480.50534422
  571.60155986499124 78351 992
  Sum16 0036839128 02354 711

 • Svar på spm. 246 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kostnader til 20-minutters avganger på riksvegferjesamband Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 117 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. To barnehageopptak - proveny Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. Lærlingtilskuddet – proveny ved økning Publisert: 06.01.2014 15:04
 • Svar på spm. 138 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedrørende elektroniske fotlenker. Publisert: 03.12.2013 16:37
 • Svar på spm. 139 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Grunnopplæring av politireserven.

  Publisert: 03.12.2013 16:33
 • Svar på spm. 141 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Varetektsfengsling

  Publisert: 03.12.2013 16:04
 • Svar på spm. 228 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. Øke offentlig finansiering av privatskoler/friskoler til 90 pst.

  Publisert: 29.11.2013 08:30
 • Svar på spm. 190 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 24. okt 2013
  Vedr. panteordning for miljøvennlig avfall. Publisert: 19.11.2013 15:19
 • Svar på spm. 191 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 24. okt 2013
  Vedr. vrakpant for båter, campingvogner mv. Publisert: 19.11.2013 15:19
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. endringer i gebyrer på utlendingsfeltet Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 262 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 30. oktober 2013
  Vedr. likebehandling av statspensjonister Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. gebyrer i Brønnøysundregistrene Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. gebyr knyttet til nødpeilesendere Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 181 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. den landsdekkende innovasjonslåneordningen under Innovasjon Norge Publisert: 12.11.2013 11:17
 • Svar på spm. 24 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. petroleumsskatt Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 4 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. bunnfradrag Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 23 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. petroleumsskatt Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 3 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. fradrag for gjeldsrenter og gavefradraget

  Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 1 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. erstatte de fleste fradrag i alminnelig inntekt med ett fradrag på 2G

  Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 2 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. fradrag i alminnelig inntekt

  Publisert: 12.11.2013 09:31
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 29. okt 2013
  Vedr. skatteklasse 2 og pensjonistektepar Publisert: 11.11.2013 09:44
 • Svar på spm. 20 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. samlet verdi av diverse fradrag

  Publisert: 06.11.2013 12:09
 • Svar på spm. 18 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. kombinasjon av spørsmål 13, 14 og 16 fra Miljøpartiet De Grønne

  Publisert: 06.11.2013 12:03
 • Svar på spm. 10 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. innføre nytt trinn 3 i toppskatten

  Publisert: 06.11.2013 12:02
 • Svar på spm. 8 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. økte satser i toppskatten i kombinasjon med endrede innslagspunkter

  Publisert: 06.11.2013 12:01
 • Svar på spm. 27 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for reparasjoner og brukthandel Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 5 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. grenser i toppskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 6 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. endrede grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 9 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. trinn 2 i toppskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 13 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. endring av innslagspunkter og satser i formuesskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 14 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. økte ligningsverdier av sekundærbolig i formuesskatten Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 16 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. begrensning av formuesskatten på “arbeidende” kapital Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 26 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for kollektivtransport Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 25 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013
  Vedr. ordningen med refusjon av utgifter til leting etter olje og gass Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 15 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. kombinasjon av tiltakene i spørsmål 13 og 14 fra Miljøpartiet De Grønne

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 17 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. kombinasjon av spørsmål 13 og 16 fra Miljøpartiet De Grønne

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 19 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. gjennomsnittlige fradragsbeløp 2014

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 7 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. endrede grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 12 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. endrede satser og grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 11 fra Miljøpartiet De Grønne av 28. okt 2013

  Vedr. endrede satser og grenser i toppskatt i kombinasjon med begrenset rentefradrag

  Publisert: 06.11.2013 11:56
 • Svar på spm. 55 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. offentlig ansattes flyreiser Publisert: 06.11.2013 11:23
 • Svar på spm. 81 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. kap. 1580 Publisert: 06.11.2013 09:51
 • Svar på spm. 245 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kostnader for å ta igjen vedlikeholdsetterslep på jernbane, riks- og fylkesveger. Publisert: 06.11.2013 09:51
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kap. 2445 Publisert: 06.11.2013 09:51
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 15. okt 2013
  Vedr. kap. 2445 Publisert: 06.11.2013 09:51
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »