Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om skatter/avgifter

 • Svar på spm. 87 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. avgift på flyreiser

  Publisert: 04.11.2013 12:31
 • Svar på spm. 44 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. avvikling av arveavgiften

  Publisert: 04.11.2013 12:31
 • Korrigert svar på spm. 50 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. minstefradrag for selvstendig næringsdrivende

  Publisert: 04.11.2013 12:31

  Hva er provenyeffekten av å innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende på hhv. kr 75 000 og 100 000 som et alternativ til fradragsrett for kostnader knyttet til næringsvirksomheten?

  Jeg ber om lovteknisk bistand til å utforme et slikt forslag dersom det er nødvendig.

  Det hadde dessverre kommet inn en feil i det ene provenyanslaget i svar på spørsmål nr. 50 sendt til Stortingets finanskomite 28. oktober 2013. Departementet beklager dette. Nedenfor følger et korrigert svar:

  Et minstefradrag for næringsdrivende vil kreve avklaring av en rekke spørsmål. Et sentralt spørsmål ville være om et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende skal samordnes med minstefradrag i lønns- og pensjonsinntekt eller ikke. Et annet sentralt spørsmål er hvilke typer utgifter minstefradraget eventuelt skulle komme til erstatning for. Når minstefradraget skal komme til erstatning for fradragsberettigede utgifter, som det gjør for lønnstakere, vil svært mange selvstendig næringsdrivende ikke benytte minstefradraget på grunn av at de faktiske utgiftene ville være høyere enn minstefradraget. I 2011 hadde om lag 68 pst. av enkeltpersonforetakene driftskostnader som var større enn øvre grense i minstefradraget for lønn/trygd.

  Tabell 1 viser grove anslag på provenyvirkningen av å innføre et minstefradrag i næringsinntekten som alternativ for faktiske utgifter. I beregningene er det lagt til grunn at næringsdrivende med samlede driftskostnader under det aktuelle fradragsbeløpet isteden får fradraget. Det er ikke lagt til grunn en samordning med minstefradraget for lønns- og pensjonsinntekt. Departementet gjør oppmerksom på at et slikt fradrag for næringsdrivende ikke gir likebehandling mellom lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Det skyldes at skatteverdien av et minstefradrag for næringsdrivende vil være opp mot 50,28 pst. av fradraget med regjeringen Stoltenberg IIs forslag, mens det er 28 pst. av fradraget for lønnstakere.

  Tabell Grove anslag på påløpt og bokført provenyvirkning av å innføre et minstefradrag for næringsinntekt som alternativ til fradrag for faktiske utgifter. Mill. kroner

  75 000 kroner 1 000
  100 000 kroner 1 600

  Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

  Utarbeidelse av lovforslag om minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til fradragsrett for kostnader knyttet til næringsvirksomheten vil kreve en utredning som går utover rammene for hva som er praktisk og tidsmessig mulig i denne sammenhengen. Departementet foreslår derfor at et eventuelt vedtak om dette går ut på at departementet anmodes om å fremme et slikt forslag for Stortinget. Et slikt vedtak kan utformes på følgende måte:

  ”Stortinget anmoder Regjeringen om å foreslå en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende får en ordning med et minstefradrag som et alternativ til fradragsrett for kostnader knyttet til næringsvirksomheten.”

 • Svar på spm. 52 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. økt fiskerfradrag

  Publisert: 04.11.2013 12:31
 • Svar på spm. 93 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangement Publisert: 01.11.2013 12:53
 • Korrigert svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. øke maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

  Publisert: 01.11.2013 12:26
 • Svar på spm. 17 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. økt fradrag for IPS Publisert: 01.11.2013 12:14
 • Svar på spm. 38 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. provenyvirkning av å øke bunnfradraget i formuesskatten Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 98 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. merverdiavgift på uttak til privat bruk Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 29 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. frikortgrensen Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 96 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. økning av grensen for avgiftsfri import til 500 eller 1 000 kroner Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 43 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. provenyvirkning av å gjeninnføre aksjerabatten i formuesskatten Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 35 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag for forsørgelse Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 28 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for e-bøker Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 40 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag og kompensasjon for merverdiavgift for pliktig vedlikehold av fredede bygninger Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag for forsørgelse Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. flatt foreldrefradrag Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. økt trygdeavgift for lønn Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefritak for frittstående forskningsinstitutter. Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattlegging av frittstående forskningsinstitutter Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 53 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. fondsordning for enkeltpersonforetak Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 94 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. merverdiavgiftsfritak for e-bøker Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 88 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. ordinær merverdiavgiftssats på mat, men nullsats for frukt, grønt og økologisk mat Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 90 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. lav merverdiavgiftssats på aviser og tidsskrift Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. økt MVA for sukkerholdig drikke Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. avgiftsfritak for politiets utrykningskjøretøy Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 17 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. kjøp av aksjer i egen bedrift Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private bygg Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. redusert ordinær merverdiavgiftssats, ordinær merverdiavgiftssats på mat og nullsats for frukt, grønt og økologisk mat

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 59 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. Skattefunn

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 32 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. økning i grensen for avgiftsfri import til 500 kroner.

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 21 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. redusert merverdiavgiftssats for frukt og grønnsaker

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 13 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. atferdsvirkninger ved endringer i toppskatten

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 18 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. økt fradrag for IPS

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 63 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. arbeidsgiveravgift for små bedrifter

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. toppskatten og virkninger på arbeidstilbud

  Publisert: 01.11.2013 12:10
 • Svar på spm. 18 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag for eldre arbeidstakere. Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. redusert arbeidsgiveravgift for lærlinger Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 30 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. tros- og livssynssamfunn og fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. fradrag for gaver til frivillige organisasjoner Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. økning av CO2-komponenten for biler med utslipp over 120 g/km Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. redusert arbeidsgiveravgift for alle lærlinger Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. minstefradraget i lønns- og trygdeinntekt

  Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 27 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. okt 2013

  Vedr. minstefradraget i pensjonsinntekt

  Publisert: 30.10.2013 12:41
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. minstefradraget i pensjonsinntekt i ulike kombinasjoner Publisert: 29.10.2013 16:42
 • Svar på spm. 39 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. antall færre formuesskattytere med økt bunnfradrag Publisert: 29.10.2013 16:42
 • Svar på spm. 61 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra bedrifter Publisert: 29.10.2013 16:42
 • Svar på spm. 4 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. endre minstefradraget i lønn i ulike kombinasjoner Publisert: 29.10.2013 16:42
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. skattefradrag for eldre arbeidstakere Publisert: 29.10.2013 16:42
 • Svar på spm. 62 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. okt 2013
  Vedr. arbeidsgiveravgift for lærlinger Publisert: 29.10.2013 16:42
 • « < 1 2 3 4 > »