Dokumenter

Om statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, i flere forskjellige dokumenter:

  • I Nasjonalbudsjettet gir regjeringen en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Nasjonalbudsjettet fremmes som en stortingsmelding (Meld. St. 1 (2013-2014) Nasjonalbudsjettet 2014).
  • «Gul bok» inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Gul bok fremmes som en stortingsproposisjon (Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet).
  • I tillegg til Gul bok fremmer hvert departement en egen stortingsproposisjon hvor det gis en detaljert beskrivelse av de enkelte budsjettforslagene.
  • Det fremmes egen proposisjoner om skatte- og avgiftsopplegget som gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter (Prop. 1 LS (2013-2014) Skatte- og avgifts- og tollvedtak).

Budsjettdokumentene

Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2014 i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Nasjonalbudsjettet. For å kunne åpne formatet xls må man ha installert programmet Excel.

Det har kan være hensiktsmessig å trekke ut tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene på en mer lettvint måte enn å lete seg gjennom alle dokumentene. Siden det er en omfattende jobb å lage slikt uttrekk manuelt, har vi i stedet valgt å bruke litt tid på å lage en tabellgenerator - som automatisk skal trekke ut tabellene i budsjettdokumentene og presentere disse i et regnark o.l.

Tabellgenerator

Vi har laget et enkelt uttrekk av tabeller fra budsjettdokumentene som du finner på denne oversikten.

Fagdepartementenes proposisjoner

Svalbard

Vedlegg

Grønt hefte
Meddelte vassdragskonsesjoner
Oversikt over statens eigedommar

Finanstale

Finanstale

Om prosessen

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember.

Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 21 ulike utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter.

Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en proposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved «nysalderingen» av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret, som Meld. St. 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

PDF (Portable Document Format)

PDF-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. PDF-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere fra innholdfortegnelser til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter fra Acrobat å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en PDF-fil for å få opp filen direkte i din nettleser,eller du kan høyreklikke på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler Acrobat Reader, kan den hentes fra Adobe sentralt. Der finnes også mer informasjon om programmet og installering.

Foxit Reader er et alternativ til Adobe Reader. Den er vesentlig mindre og dermed lettere å laste ned.

ePub (electronic publication)

ePub er en forkortelse for electronic publication og er en fri og åpen e-bokstandard. Innhold publisert i ePub-format er egnet til å lese på ulike nettbrett og mobile enheter. Dette fordi innholdet dynamisk kan formateres til den enkelte enhets orientering, skjermstørrelse og skjermoppløsning.

For at du skal kunne lese ePub-format på et lesebrett eller mobil enhet, må du ha installert et program (app) som støtter dette på din enhet.

Er du interessert i å vite mer om ePub-formatet og ulike programmer, finner du informasjon om dette blant annet på http://en.wikipedia.org/wiki/EPUB.

Det er også mulig å lese ePub på pc eller mac ved hjelp av å laste ned programmer eller ved å legge til utvidelser i enkelte nettlesere. Du kan for eksempel bruke denne fra Adobe (http://www.adobe.com/products/digital-editions/download.html), men det finnes en rekke andre som også tilbyr dette.