Finansdepartementet

Meld. St. 1

(2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014

Tabell 2.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Tabell 2.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

Tabell 2.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Tabell 2.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

Tabell 2.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

Tabell 2.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

Tabell 2.7 Sysselsatte personer etter næring

Tabell 2.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

Tabell 2.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før

Tabell 2.10 Enkelte arbeidsmarkedsvariabler i utvalgte OECD-land i 2012

Tabell 2.11 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Tabell 2.12 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter . Prosent

Tabell 2.13 Timelønnskostnader i industrien. Prosentvis endring fra året før

Tabell 2.14 Finansdepartementets anslag for 2013 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

Tabell 2.15 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Tabell 2.16 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 2.17 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 2.18 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Tabell 2.19 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

Tabell 2.20 Finanspolitiske indikatorer

Tabell 2.21 Indikatorer for kommuneøkonomien

Tabell 2.22 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner

Tabell 2.23 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

Tabell 2.24 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

Tabell 2.25 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2013. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

Tabell 2.26 Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2013 og i forslag for 2014

Tabell 2.27 Avgiftssatser i 2013 og foreslåtte satser for 2014

Tabell 2.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

 

Prosentvis endring fra året før

Mrd. 2010- kroner 2012

Årlig gj. snitt 2000–2010

2011

2012

2013

2014

Privat konsum

1150,6

3,5

2,5

3,0

2,3

2,7

Offentlig konsum

579,0

2,4

1,8

1,8

2,6

2,2

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

560,0

2,0

7,6

8,0

5,1

5,1

Herav:

Oljeutvinning og rørtransport 1

162,1

1,3

14,1

14,5

9,0

7,5

Fastlands-Norge

382,4

2,4

8,5

3,7

3,7

4,2

Bedrifter

171,3

2,2

3,5

3,2

1,6

5,5

Boliger

128,2

2,4

21,9

7,4

5,0

3,0

Offentlig forvaltning

82,9

2,9

2,2

-0,6

5,9

3,6

Lagerendring og statistiske avvik 2

108,0

-0,1

0,1

-0,2

-0,2

0,0

Innenlandsk sluttanvendelse

2 397,7

2,9

3,4

3,5

2,7

3,0

Herav: Etterspørsel fra

Fastlands-Norge 3

2112,0

2,4

3,3

2,8

2,6

2,8

Eksport

1029,1

0,5

-1,8

1,8

-1,6

3,2

Herav: Råolje og naturgass

446,0

-1,3

-6,2

0,9

-5,5

4,2

Tradisjonelle varer

307,1

2,9

0,0

2,6

0,1

2,6

Samlet anvendelse

3 426,8

2,1

1,8

2,9

1,4

3,1

Import

772,0

3,7

3,8

2,4

3,3

4,3

Herav: Tradisjonelle varer

463,1

4,6

3,6

2,7

3,2

3,5

Bruttonasjonalprodukt

2 654,9

1,6

1,2

3,1

0,9

2,7

BNP Fastlands-Norge 4

2 106,3

2,6

2,5

3,4

2,2

2,7

Herav: Utenom elektrisitetsforsyning

2 039,8

2,6

2,5

3,1

2,5

2,7

1 Eksklusive tjenester tilknyttet utvinning.

2 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

3 Utenom lagerendring.

4 Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Privat konsum

1002,6

1027,7

1090,0

1131,7

1175,0

1226,1

1281,8

Offentlig konsum

488,4

530,7

558,5

590,8

619,5

656,4

689,3

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

542,3

515,6

482,0

536,8

598,0

651,3

703,4

Herav:

Oljeutvinning og rørtransport

122,2

134,4

124,2

145,5

171,8

193,9

214,0

Fastlands-Norge

396,1

349,2

339,7

382,7

409,9

440,4

472,0

Bedrifter

215,8

168,2

160,2

170,6

180,9

187,3

203,3

Boliger

101,3

95,3

98,0

125,3

139,8

153,6

163,0

Offentlig forvaltning

78,9

85,8

81,5

86,8

89,2

99.6

105.6

Lagerendring og statistiske avvik

84,8

14,9

110,2

125,9

130,1

131,1

134.4

Innenlandsk sluttanvendelse

2118,2

2088,9

2240,6

2385,1

2522,6

2664,9

2808,9

Herav: Etterspørsel fra

Fastlands-Norge 1

1887,1

1907,6

1988,2

2105,2

2204,4

2322,9

2443,0

Eksport

1197,1

953,9

1030,0

1140,9

1183,0

1159,2

1187,4

Herav: Råolje og naturgass

622,2

440,8

471,2

562,4

604,4

561,0

560,1

Tradisjonelle varer

320,2

277,2

299,2

316,4

310,3

317,3

332,8

Samlet anvendelse

3315,3

3042,7

3270,6

3526,1

3705,6

3824,1

3996,4

Import

755,3

660,4

726,3

776,1

798,8

840,7

909,6

Herav: Tradisjonelle varer

464,7

398,8

435,3

470,1

486,0

521,6

547,6

Bruttonasjonalprodukt

2559,9

2382,3

2544,3

2750,0

2906,8

2983,3

3086,8

BNP Fastlands-Norge

1862,9

1875,9

1987,4

2089,7

2200,3

2316,2

2426,2

Memo:

Bruttonasjonalinntekt

2548,1

2395,8

2574,2

2765,3

2964,2

3 028,2

3 165,7

Disponibel inntekt for Norge

2201,4

2018,0

2180,2

2355,8

2534,4

..

..

Sparing for Norge

710,3

459,6

531,8

633,3

740,0

..

..

Herav: Husholdninger

38,1

76,3

65,0

86,7

104,9

108,8

116,7

1 Utenom lagerendring.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.3 Bruttoprodukt etter næring. Faste priser

Prosentvis endring fra året før

Mrd.

2010-kroner

2012

Årlig

gj.snitt

2000–2009

2010

2011

2012

Bruttonasjonalprodukt

2654,9

1,8

0,5

1,2

3,1

Næringsvirksomhet

1940,4

1,6

0,0

0,8

3,4

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart

548,5

-1,0

-4,0

-3,3

1,8

Oljevirksomhet inkl. tjenester

516,3

-0,4

-4,7

-3,8

1,5

Utenriks sjøfart

32,2

-11,2

8,4

6,8

7,0

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

1391,8

2,9

1,6

2,6

4,1

Primærnæringene

40,8

2,2

7,8

-0,2

7,9

Industri og bergverk

191,9

1,1

2,4

2,1

2,4

Bygge- og anleggsvirksomhet

135,9

2,4

-2,8

3,1

7,3

Andre næringer

1023,2

3,4

1,9

2,8

3,8

Offentlig forvaltning

417,9

1,4

1,0

2,4

1,9

Korreksjonsposter

296,6

3,1

3,0

2,0

2,5

Memo:

BNP Fastlands-Norge

2106,3

2,6

1,7

2,5

3,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.4 Bruttoprodukt etter næring. Mrd. kroner og prosentvis fordeling

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mrd. kroner:

Bruttonasjonalprodukt

2180,8

2306,4

2559,9

2382,3

2544,3

2750,0

2906,8

Næringsvirksomhet

1643,6

1716,9

1943,9

1740,9

1860,2

2025,3

2144,6

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart

578,0

549,2

697,0

506,5

556,9

660,2

706,5

Oljevirksomhet inkl. tjenester

548,8

519,2

666,4

481,4

528,7

643,1

692,9

Utenriks sjøfart

29,2

30,0

30,7

25,1

28,2

17,1

13,6

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

1065,6

1167,7

1246,8

1234,5

1303,3

1365,1

1438,1

Primærnæringene

29,8

26,9

27,4

29,1

37,9

34,7

30,0

Industri og bergverk

181,8

191,9

200,0

175,1

183,5

195,2

204,9

Bygge- og anleggsvirksomhet

98,5

116,1

123,8

121,4

122,9

135,1

152,6

Andre næringer

755,5

832,8

895,7

908,9

959,0

1000,0

1050,5

Offentlig forvaltning

298,3

324,7

355,4

380,1

400,4

429,6

453,4

Korreksjonsposter

238,9

264,8

260,6

261,3

283,6

295,0

308,8

Memo:

BNP Fastlands-Norge

1602,8

1757,2

1862,9

1875,9

1987,4

2089,8

2200,3

Prosentvis fordeling:

Bruttonasjonalprodukt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Næringsvirksomhet

75,4

74,4

75,9

73,1

73,1

73,6

73,8

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart

26,5

23,8

27,2

21,3

21,9

24,0

24,3

Oljevirksomhet inkl. tjenester

25,2

22,5

26,0

20,2

20,8

23,4

23,8

Utenriks sjøfart

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

0,6

0,5

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

48,9

50,6

48,7

51,8

51,2

49,6

49,5

Primærnæringene

1,4

1,2

1,1

1,2

1,5

1,3

1,0

Industri og bergverk

8,3

8,3

7,8

7,3

7,2

7,1

7,0

Bygge- og anleggsvirksomhet

4,5

5,0

4,8

5,1

4,8

4,9

5,2

Andre næringer

34,6

36,1

35,0

38,2

37,7

36,4

36,1

Offentlig forvaltning

13,7

14,1

13,9

16,0

15,7

15,6

15,6

Korreksjonsposter

11,0

11,5

10,2

11,0

11,1

10,7

10,6

Memo:

BNP Fastlands-Norge

73,5

76,2

72,8

78,7

78,1

76,0

75,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.5 Nøkkeltall for handelen med tradisjonelle varer. Prosentvis endring fra året før

2007 – 2011

2012

2013

2014

Eksportpris

1,8

-4,5

2,2

2,3

Importpris

2,1

0,7

1,5

3,8

Bytteforhold 1

-0,2

-5,1

0,7

-1,5

Eksportvolum

1,5

2,6

0,1

2,6

Importvolum

1,3

2,7

3,2

3,5

Import hos handelspartnerne

2,7

1,7

1,7

4,2

1 Eksportpris i forhold til importpris.

Kilde: OECD, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.6 Driftsregnskapet overfor utlandet

   

Prosentvis endring fra året før

Mrd. kroner

Pris

 

Volum

2012

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Eksport

1 183,0

1 159,2

1 187,4

-0,4

-0,8

-1,6

3,2

Råolje og naturgass

604,4

561,0

560,1

-1,8

-4,2

-5,5

4,2

Skip, plattformer, m.m.

9,0

8,6

8,7

5,8

1,1

-9,3

0,0

Tradisjonelle varer

310,3

317,3

332,8

2,2

2,3

0,1

2,6

Bruttoinntekter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m

105,4

110,8

115,9

0,8

1,4

4,3

3,3

Rørtransport

10,4

10,0

10,4

1,8

1,8

-5,7

2,9

Reisetrafikk

31,2

32,4

33,9

1,6

1,6

2,4

3,0

Andre tjenester

112,3

119,1

125,6

2,8

3,5

3,1

1,9

Import

798,8

840,7

909,6

1,8

3,7

3,3

4,3

Råolje og naturgass

14,6

14,1

13,7

-4,6

-4,6

1,4

1,2

Skip, plattformer, m.m.

25,5

26,2

27,2

2,2

3,1

0,7

0,7

Tradisjonelle varer

486,0

508,7

546,2

1,5

3,8

3,2

3,5

Bruttoutgifter, skipsfart og oljeboringstjenester m.m

53,3

56,2

61,5

3,0

3,9

2,2

5,3

Reisetrafikk

98,1

107,3

121,4

2,9

4,3

6,2

8,5

Andre tjenester

121,3

128,3

139,8

2,7

4,0

3,0

4,8

Eksportoverskudd

384,2

318,5

277,8

Rente- og stønadsbalansen

27,8

12,1

45,1

Overskudd på driftsbalansen

412,0

330,6

322,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.7 Sysselsatte personer etter næring

Prosentvis endring fra året før

1 000 personer 2012

Årlig gj.snitt 2003–2009

2010

2011

2012

I alt

2681,6

1,4

-0,5

1,3

2,2

Næringsvirksomhet

1877,6

1,4

-1,3

1,1

2,3

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart

105,3

3,3

2,5

1,4

3,9

Oljevirksomhet inkl. tjenester

59,4

6,1

4,3

5,8

5,7

Utenriks sjøfart

45,9

0,6

0,4

-3,6

1,8

Næringsvirksomhet i Fastlands-Norge

1772,3

1,3

-1,5

1,1

2,2

Primærnæringene

66,1

-2,8

-0,7

-2,3

-2,4

Industri og bergverk

253,1

-0,5

-4,2

-0,2

0,9

Bygge- og anleggsvirksomhet

201,4

3,6

-1,7

3,0

4,5

Andre næringer

1251,7

1,7

-1,0

1,2

2,4

Offentlig forvaltning

804,0

1,3

1,5

1,9

1,8

Stat

285,9

1,2

0,9

0,8

1,5

Kommuner

518,1

1,4

1,8

2,5

2,0

Memo:

Fastlands-Norge

2 576,3

1,3

-0,6

1,3

2,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.8 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser

Prosentvis endring fra året før

Mrd.

2010-kroner

2012

Årlig

gj.snitt 2

2000–2009

2010

2011

2012

Bruttoinvestering i fast realkapital

560,0

3,1

-8,0

7,6

8,0

Næringsvirksomhet

477,2

3,0

-8,3

8,6

9,7

Oljevirksomhet og utenriks sjøfart

177,7

3,1

-15,3

5,3

18,6

Herav:

Oljeutvinning og rørtransport

162,1

2,5

-9,5

14,1

14,5

Bedrifter, Fastlands-Norge

171,3

3,0

-5,1

3,5

3,2

Primærnæringene

9,9

33,0

46,1

32,9

-11,9

Industri og bergverksdrift

21,4

1,2

-19,5

4,5

0,7

Kraftforsyning

18,0

6,4

21,3

11,9

10,3

Bygge- og anleggsvirksomhet

13,5

4,8

-10,5

6,6

7,7

Samferdsel

16,8

4,6

-1,7

-4,9

7,1

Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel

91,8

3,3

-5,8

2,6

3,1

Boligtjenester

128,2

2,8

-1,6

21,9

7,4

Offentlig forvaltningsvirksomhet

82,9

3,9

-6,8

2,2

-0,6

Stat

36,1

4,1

-23,2

9,4

0,4

Kommuner

46,7

3,8

9,2

-2,7

-1,3

Lagerinvesteringer 1

108,0

-0,1

2,6

0,1

-0,2

Bruttoinvesteringer i alt

668,1

2,2

4,1

6,7

5,7

Memo:

Bruttoinvestering i fast realkapital, Fastlands-Norge

382,4

3,1

-4,5

8,5

3,7

1 Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

2 Som følge av at sykehusene fra 2002 er overført fra fylkeskommunene til staten er 2002 holdt utenom beregningene av årlig gjennomsnittlig vekst for stat og kommune.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.9 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før 1

Årlig gjennomsnitt

     

1971 – 1980

1981 – 1990

1991 – 2012

1971 – 2012

2013

2014

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,2

1,6

2,0

2,2

1,1

1,5

Private fastlandsnæringer 2

2,9

1,7

2,2

2,2

1,8

1,7

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,8

1,7

1,6

0,7

1,2

Private fastlandsnæringer 2

2,1

1,0

1,8

1,7

1,6

1,6

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.10 Enkelte arbeidsmarkedsvariabler i utvalgte OECD-land i 2012

Yrkesfrekvens.

Sysselsetting. Pst.

Deltids-

Arbeidsledighet.

Langtids-

Pst. av befolkningen

av befolkningen

sysselsetting

Pst. av arbeidsstyrken

ledighet 1

15 – 24 år

25 – 54 år

25 – 54 år

15 – 64 år

15 – 64 år

Pst. av

Andel

15 – 24 år

15 – 64 år

Pst. av

I alt

Menn

Kvinner

I alt

I alt

sysselsatte

kvinner

I alt

I alt

arbeidsledige

Norge

57,6

89,6

84,0

78,4

75,8

19,8

69,4

8,6

3,3

8,7

Belgia

31,5

90,7

79,1

66,9

61,8

18,7

79,8

19,8

7,6

44,7

Danmark

64,1

90,6

84,9

78,6

72,6

19,4

60,9

14,1

7,7

28,0

Finland

52,7

90,5

84,2

75,4

69,5

13,0

61,7

17,8

7,8

21,7

Frankrike

37,8

93,6

83,4

71,0

63,9

13,8

77,4

23,8

9,9

40,3

Hellas

29,2

93,6

73,9

67,9

51,3

9,7

63,0

55,3

24,5

59,3

Irland

41,6

89,3

71,7

69,4

58,8

25,0

73,3

33,0

15,3

61,7

Island

76,3

92,3

86,1

85,5

80,2

17,3

65,8

13,6

6,2

27,9

Italia

31,6

89,4

66,4

64,6

57,6

17,8

75,1

35,3

10,8

53,0

Japan

41,8

95,6

72,3

73,9

70,6

20,5

70,8

7,9

4,6

38,5

Nederland

69,9

92,9

82,4

79,3

75,1

37,8

74,4

9,5

5,3

33,7

Polen

33,6

90,0

79,1

66,5

59,7

8,0

67,6

26,5

10,2

34,8

Portugal

37,9

92,0

85,1

73,9

61,8

12,2

58,3

37,7

16,4

48,7

Spania

42,8

92,7

80,6

75,1

56,2

13,8

76,2

53,2

25,2

44,5

Storbritannia

63,3

92,0

79,0

77,1

70,9

24,9

73,8

21,0

8,1

34,8

Sveits

67,4

95,9

84,1

83,0

79,4

26,0

80,0

8,4

4,3

35,3

Sverige

52,5

93,5

87,6

80,3

73,8

14,3

62,0

23,7

8,1

17,5

Tyskland

50,8

93,0

82,2

77,1

72,8

22,1

78,7

8,1

5,5

45,5

USA

54,9

88,7

74,5

73,1

67,1

13,4

66,4

16,2

8,2

29,3

Østerrike

59,9

93,1

84,3

75,9

72,5

19,2

80,6

8,7

4,4

24,8

OECD

47,4

91,5

71,7

70,9

65,1

16,9

69,3

16,3

8,2

34,3

1 Arbeidsledig i 6 måneder eller mer.

Kilde: OECD Employment Outlook 2012.

Tabell 2.11 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

 

Konsumprisindeks

 

Arbeidsledighet 1

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

USA

2,8

1,6

2,7

2,1

1,6

1,9

8,1

7,5

7,0

Japan

2,0

2,0

1,4

0,0

0,1

2,2

4,3

4,0

4,0

Euroområdet

-0,5

-0,5

0,9

2,5

1,5

1,6

11,2

12,1

12,0

Tyskland

0,9

0,6

1,7

2,1

1,7

1,8

5,3

5,4

4,8

Frankrike

0,0

0,3

0,7

2,2

1,1

1,5

9,9

10,9

11,1

Italia

-2,4

-1,8

0,5

3,3

1,5

1,6

10,6

12,0

12,0

Spania

-1,4

-1,6

0,5

2,4

1,7

1,3

25,0

26,3

26,0

Nederland

-1,0

-1,3

0,5

2,8

2,8

1,8

5,2

6,7

7,0

Storbritannia

0,3

1,3

1,9

2,8

2,7

2,5

7,9

7,7

7,5

Sverige

1,2

1,2

2,5

0,9

1,0

1,3

8,0

8,2

8,1

Danmark

-0,5

0,2

1,5

2,4

1,0

1,5

7,5

6,8

6,0

Finland

-0,2

-0,5

1,2

3,2

2,5

2,1

7,7

8,0

8,1

Russland

3,4

2,5

3,3

5,1

6,8

5,5

-

-

-

Kina

7,8

7,4

7,4

2,6

2,6

3,0

-

-

-

India

3,8

3,2

5,2

9,3

9,0

7,6

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: OECD, IMF, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 2.12 Framskriving av tremåneders pengemarkedsrenter 1 . Prosent

2013

2014

Norske renter

Nasjonalbudsjettet 2014

1,8

1,9

Revidert nasjonalbudsjett 2013 …

1,7

1,7

Norges handelspartnere 2

0,5

0,8

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

2 Handelsveiet gjennomsnitt av EUR, SEK, GBP, DKK, USD og JPY.

Kilde: Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 2.13 Timelønnskostnader i industrien. Prosentvis endring fra året før

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vekst i lønnskostnader pr. time:

Norge

6,2

3,8

5,1

4,1

2,2

3,9

4,3

Norges handelspartnere 1

2,9

4,1

3,6

3,2

1,3

2,5

2,7

Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta

3,2

-0,3

1,4

0,9

0,9

1,4

1,6

Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta

2,7

1,4

2,0

-2,0

5,3

3,4

3,2

Memo:

Valutakurs 2

0,5

-1,7

-0,5

2,9

-4,2

-1,9

-1,6

1 Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt.

2 Konkurransekursindeksen. Et negativt endringstall innebærer en effektiv styrking av norske kroner.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Tabell 2.14 Finansdepartementets anslag for 2013 på ulike tidspunkter. Prosentvis endring fra året før

NB13 1

RNB13 1

NB14 1

Handelspartnerne :

BNP

1,8

1,2

1,1

Norge:

BNP Fastlands-Norge

2,9

2,6

2,2

Sysselsatte personer

1,3

1,3

1,1

Arbeidsledighetsprosent (AKU), nivå

3,2

3,4

3,4

Årslønn

4

Konsumprisindeksen (KPI)

1,9

1,7

1,9

KPI-JAE 2

1,7

1,2

1,5

Oljepris (kroner), nivå

625

600

623

Statsbudsjettet:

Overskudd (mrd. kroner) 3 , nivå

380,1

355,1

356,9

Underliggende, reell utgiftsvekst

2,4

3,4

2,9

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, nivå 4

5,3

5,3

5,2

1 Nasjonalbudsjettet 2013 (NB13), Revidert nasjonalbudsjett 2013 (RNB13) og Nasjonalbudsjettet 2014 (NB14).

2 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.15 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2012

2013

2014

Offentlig konsum

619,5

2,6

2,2

Statlig

312,7

3,1

2,4

Kommunalt

306,8

2,0

2,0

Offentlige investeringer

89,2

5,9

3,6

Statlig

38,7

14,9

6,6

Kommunalt

50,5

-1,0

1,0

Bruttoprodukt

453,4

1,8

1,9

Statlig

196,3

1,6

1,8

Kommunalt

257,2

1,9

2,1

Sysselsetting, mill. timeverk

1 004,5

1,4

1,2

Statlig

419,4

1,2

0,9

Kommunalt

585,1

1,5

1,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.16 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

 

Mill. kroner

 

Prosenvis endring Fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

A. Totale inntekter

1431 692

1581 398

1678 233

1676 748

1714 768

10,5

6,1

-0,1

2,3

Formuesinntekter

269 134

324 733

349 550

344 381

346 896

20,7

7,6

-1,5

0,7

Skatt- og pensjonspremier

1085 240

1174 625

1243 465

1244 771

1278 521

8,2

5,9

0,1

2,7

2.1 Oljeskatter

178 691

230 489

246 236

194 500

178 700

29,0

6,8

-21,0

-8,1

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

300 970

312 595

326 717

346 775

362 551

3,9

4,5

6,1

4,5

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

605 579

631 541

670 512

703 495

737 270

4,3

6,2

4,9

4,8

Andre overføringer, bøter mv.

8 490

10 045

9 307

9 028

9 017

18,3

-7,3

-3,0

-0,1

Gebyrinntekter

68 828

71 995

75 911

78 568

80 334

4,6

5,4

3,5

2,2

B. Totale utgifter

1149 164

1207 768

1260 246

1334 008

1399 478

5,1

4,3

5,9

4,9

Renteutgifter og utbytte

32 300

30 286

26 500

25 606

23 982

-6,2

-12,5

-3,4

-6,3

Overføringer til utlandet

29 829

28 695

27 838

31 655

33 507

-3,8

-3,0

13,7

5,9

Subsidier mv.

51 807

53 056

56 321

58 088

61 929

2,4

6,2

3,1

6,6

Stønader til husholdninger

345 214

366 800

386 849

407 320

429 774

6,3

5,5

5,3

5,5

Overføringer til ideelle organisasjoner

32 509

34 205

35 896

37 349

39 120

5,2

4,9

4,0

4,7

Lønnskostnader

347 210

372 504

393 405

413 503

433 289

7,3

5,6

5,1

4,8

Produktinnsats

169 977

174 250

180 069

192 428

201 020

2,5

3,3

6,9

4,5

Produktkjøp til husholdninger

56 938

58 930

61 963

65 345

67 998

3,5

5,1

5,5

4,1

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

81 536

86 776

89 178

99 584

105 596

6,4

2,8

11,7

6,0

Netto kjøp av tomter og grunn

-2 008

-2 302

-2 863

-1 626

-1 731

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

3 852

4 568

5 090

4 757

4 994

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

282 528

373 630

417 987

342 740

315 290

32,2

11,9

-18,0

-8,0

Memo :

Konsum i offentlig forvaltning

558 374

590 572

619 456

656 410

689 227

5,8

4,9

6,0

5,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.17 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

 

Prosentvis endring fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

 

2011

2012

2013

2014

A Totale inntekter

1221 874

1365 811

1456 741

1446 203

1476 854

11,8

6,7

-0,7

2,1

Formuesinntekter

256 395

304 955

332 600

327 563

330 078

18,9

9,1

-1,5

0,8

Skatt- og pensjonspremier

937 038

1031 965

1088 896

1083 084

1111 196

10,1

5,5

-0,5

2,6

2.1 Oljeskatter

178 691

230 489

246 236

194 500

178 700

29,0

6,8

-21,0

-8,1

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

293 320

304 518

317 960

337 908

353 574

3,8

4,4

6,3

4,6

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

465 027

496 958

524 700

550 675

578 922

6,9

5,6

5,0

5,1

Overføringer innen offentlig forvaltning

1 474

1 262

6 712

6 979

7 310

-

-

-

-

Andre overføringer, bøter mv.

3 934

4 035

3 913

3 293

3 138

2,6

-3,0

-15,8

-4,7

Gebyrinntekter

23 033

23 594

24 620

25 284

25 132

2,4

4,3

2,7

-0,6

B. Totale inntekter

912 084

968 271

1016 509

1079 767

1138 102

6,2

5,0

6,2

5,4

Renteutgifter og utbytte

21 806

18 157

13 777

12 571

10 891

-16,7

-24,1

-8,8

-13,4

Overføringer til utlandet

29 829

28 695

27 838

31 655

33 507

-3,8

-3,0

13,7

5,9

Subsidier mv.

38 946

39 576

42 137

43 405

46 730

1,6

6,5

3,0

7,7

Stønader til husholdninger

334 934

356 480

376 355

396 457

418 529

6,4

5,6

5,3

5,6

Overføringer til ideelle organisasjoner

20 634

21 788

22 673

23 661

24 951

5,6

4,1

4,4

5,4

Overføringer innen offentlig forvaltning

146 153

166 777

180 302

191 362

203 323

14,1

8,1

6,1

6,3

Lønnskostnader

151 857

161 880

171 347

179 596

187 563

6,6

5,8

4,8

4,4

Produktinnsats

95 970

97 526

101 179

109 447

114 942

1,6

3,7

8,2

5,0

Produktkjøp til husholdninger

37 694

38 132

39 835

42 211

43 813

1,2

4,5

6,0

3,8

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

32 903

37 335

38 711

46 973

51 290

13,5

3,7

21,3

9,2

Netto kjøp av tomter og grunn

-1 104

-809

-554

-526

-631

Kapitaloverføringer

2 462

2 734

2 909

2 957

3 194

C Nettofinansinvestering (A-B)

309 790

397 540

440 232

366 436

338 753

28,3

10,7

-16,8

-7,6

Memo :

Konsum i statsforvaltningen

284 910

297 655

312 608

332 298

349 341

4,5

5,0

6,3

5,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.18 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2010

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

A. Inntekter i alt

361 990

390 403

415 067

436 736

456 399

7,8

6,3

5,2

4,5

Formuesinntekter

12 739

19 778

16 950

16 818

16 818

55,3

-14,3

-0,8

0,0

Skatteinntekter

145 872

143 580

153 822

162 737

168 377

-1,6

7,1

5,8

3,5

Skatt på inntekt og formue

138 222

135 503

145 065

153 870

159 400

-2,0

7,1

6,1

3,6

Produksjonsskatter

7 650

8 077

8 757

8 867

8 977

5,6

8,4

1,3

1,2

Overføringer fra statsforvaltningen

153 028

172 634

187 610

198 162

210 123

12,8

8,7

5,6

6,0

Gebyrinntekter

45 795

48 401

51 291

53 284

55 202

5,7

6,0

3,9

3,6

Andre overføringer

4 556

6 010

5 394

5 735

5 879

31,9

-10,2

6,3

2,5

B. Totale utgifter

385 854

409 298

432 462

454 181

473 609

6,1

5,7

5,0

4,3

Renteutgifter

10 494

12 129

12 723

13 035

13 091

15,6

4,9

2,5

0,4

Overføringer til private

35 016

36 217

37 901

39 234

40 613

3,4

4,6

3,5

3,5

Overføringer til statsforvaltningen

2 621

3 024

8 423

8 579

8 910

15,4

178,5

1,9

3,9

Lønnskostnader

195 353

210 624

222 058

233 907

245 726

7,8

5,4

5,3

5,1

Produktinnsats

74 007

76 724

78 890

82 981

86 078

3,7

2,8

5,2

3,7

Produktkjøp til husholdninger driftsresultat

19 244

20 798

22 128

23 134

24 185

8,1

6,4

4,5

4,5

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

48 633

49 441

50 467

52 611

54 306

1,7

2,1

4,2

3,2

Netto kjøp av tomter og grunn

-904

-1 493

-2 309

-1 100

-1 100

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 390

1 834

2 181

1 800

1 800

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-23 864

-18 895

-17 395

-17 445

-17 210

-

-

-

-

Memo :

Konsum i kommuneforvaltningen

273 464

292 917

306 848

324 112

339 886

7,1

4,8

5,6

4,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.19 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2010

2011

2012

2013

2014

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

937 038

1 031 965

1 088 896

1 083 084

1 111 196

Skatt på inntekt, formue og kapital

395 829

462 353

487 940

444 489

443 654

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

29 710

30 477

30 276

30 932

32 164

Skatt på inntekt ved utvinning av

petroleum

175 132

226 748

242 200

187 700

171 800

Fellesskatt

179 409

192 862

203 010

212 647

226 029

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

11 578

12 266

12 454

13 210

13 661

Produksjonsskatter

296 879

308 259

321 996

344 708

360 474

Merverdiavgift

201 184

211 037

223 425

241 445

253 467

Avgifter på oljeutvinning

3 559

3 741

4 036

6 800

6 900

Andre produksjonsskatter

92 136

93 481

94 535

96 464

100 107

Trygde- og pensjonspremier

244 330

261 353

278 960

293 886

307 068

Fra arbeidstakere

95 238

103 410

109 979

115 100

119 993

Fra arbeidsgivere

149 092

157 943

168 981

178 786

187 075

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

148 202

142 660

154 569

161 687

167 325

Skatt på inntekt og formue

140 552

134 583

145 812

152 820

158 348

Produksjonsskatter

7 650

8 077

8 757

8 867

8 977

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 085 240

1 174 625

1 243 465

1 244 771

1 278 521

Skatter som andel av BNP

42,7

42,7

42,8

41,7

41,4

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

45,6

45,2

45,3

45,3

45,3

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2.20 Finanspolitiske indikatorer

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Statsbudsjettet

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

393,5

507,2

274,5

262,4

374,4

409,9

356,9

327,6

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-1,3

-11,8

-96,6

-104,1

-79,4

-100,9

-116,5

-133,1

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-48,0

-56,8

-94,9

-100,1

-89,1

-103,1

-120,5

-135,1

Strukturelt overskudd. Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge

-2,9

-3,2

-5,0

-5,0

-4,2

-4,7

-5,2

-5,5

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

2,0

2,2

5,5

1,0

1,8

1,8

2,9

2,5

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

4,8

6,1

3,8

3,7

3,6

3,2

3,0

2,9

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

399,1

480,9

250,9

282,5

373,6

418,0

342,7

315,3

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

17,3

18,8

10,5

11,1

13,6

14,4

11,5

10,2

Nettofinansinvestering utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

0,2

-2,4

-5,6

-5,1

-4,8

-4,9

-5,3

-5,7

Påløpte skatter. Prosent av BNP

43,0

42,1

42,0

42,7

42,7

42,8

41,7

41,4

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

45,5

44,3

45,4

45,6

45,2

45,3

45,3

45,3

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

40,3

39,8

46,2

45,2

43,9

43,4

44,7

45,3

Offentlige utgifter. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

52,9

54,7

58,7

57,8

57,8

57,3

57,6

57,7

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

129,2

115,3

146,4

154,8

150,4

160,7

186,6

195,4

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

92,6

92,5

115,8

126,4

125,0

136,6

163,6

173,8

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

50,7

48,2

43,0

43,0

28,4

29,3

28,8

-

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

18,2

17,9

30,5

29,4

25,9

27,1

26,6

-

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.21 Indikatorer for kommuneøkonomien

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

12,0

12,6

13,6

13,8

14,0

13,9

14,0

14,0

Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge

15,7

15,9

17,4

17,6

17,7

18,1

18,1

18,1

Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet

14,4

14,4

15,0

15,1

15,4

15,4

15,5

15,5

Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet

18,3

18,2

18,7

19,1

19,4

19,3

19,4

19,5

Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før 1

1,2

1,3

4,0

2,5

2,3

2,1

1,8

1,5

Kommunal deflator. Prosent endring

4,4

6,4

3,9

3,4

3,9

3,4

3,0

3,0

Frie inntekter i prosent av samlede inntekter

67,7

67,0

67,6

68,2

75,9

76,5

76,0

75,8

Frie inntekter, reell endring fra året før 1

-0,7

0,0

3,0

2,3

1,1

2,2

1,4

1,1

Aktivitetsendring i kommunesektoren, reell endring i prosent 2

4,0

3,0

5,3

0,7

1,1

1,3

1,1

-

Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter

13,0

13,1

13,3

13,9

13,3

12,7

12,5

12,4

Netto driftsreultat i prosent av driftsinntekter

2,5

0,4

3,0

3,2

2,5

3,1

-

-

Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter

-4,4

-8,6

-6,8

-6,8

-5,1

-4,4

-4,2

-3,9

Netto gjeld. Prosent av inntekter 3

19,6

30,8

33,9

38,7

40,5

41,9

-

-

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer. Inntektsveksten er eksklusive ekstraordinært vedlikeholdstilskudd i 2009.

2 Beregnet aktivitetsvekst i 2009 og 2010 er medregnet det ekstraordinære vedlikeholdstilskuddet i 2009.

3 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2.22 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner 1

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Eiendeler

396

380

408

470

446

469

527

605

644

737

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

60. Kontantbeholdning

98

75

56

97

74

93

84

81

48

57

85

75

52

109

89

110

160

148

147

138

137

82

131

61. Spesielle fond og forsikringer

2

2

2

4

4

8

74

146

195

249

421

653

639

885

1 039

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

hvorav:

Statens pensjonsfond utland

0

0

0

0

0

2

46

115

165

221

387

619

605

847

1 012

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

Statens pensjonsfond Norge

0

0

0

0

0

0

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

107

117

88

117

135

129

145

62. Verdipapir

9

9

9

9

11

11

50

50

52

60

53

69

72

85

94

93

93

97

159

365

364

301

277

hvorav:

Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

63. Utlån og utestående krav

145

156

193

195

190

182

177

180

185

189

191

203

216

217

216

222

227

238

255

274

305

332

387

hvorav:

Statsbankene

140

151

161

158

155

153

150

149

156

163

170

179

189

191

189

192

196

203

213

225

238

250

265

64. Ordinære fond

0

0

0

0

0

0

0

0

5

7

8

15

34

41

46

51

67

88

97

122

132

133

55

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

66. Kapital i statsbankene

6

6

8

8

8

8

8

8

7

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

68. Fast kapital i statsvirksomhetene

128

123

125

149

155

168

127

136

151

173

176

153

145

136

139

148

155

160

165

180

185

190

197

hvorav:

SDØE

55

61

69

85

102

113

113

119

132

146

151

125

117

119

121

129

134

139

143

151

154

158

163

69. Egenbeholdning av statspapirer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

15

14

41

36

48

41

45

70 – 73. Mellomværender

8

8

13

12

7

6

11

8

4

1

0

-3

-3

-6

-7

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

77. Overkurs/underkurs statspapir

0

0

0

-4

-4

-3

-3

-4

-3

-2

0

2

4

2

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

78. Kurs og tryggingselement

0

0

0

0

0

-5

-2

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

Gjeld og egenkapital

396

380

408

470

446

469

527

605

644

737

937

1 170

1 163

1 470

1 632

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

80. Statsgjelden

165

178

217

296

290

291

285

276

254

259

286

279

291

340

321

334

269

265

350

628

653

557

617

81. Kontolån fra ordinære fond

3

4

3

3

4

3

3

3

8

10

10

17

39

45

51

56

73

95

103

129

140

142

64

82. Virksomheter med spesielle fullmakter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4

5

6

7

8

9

9

10

10

11

12

13

84. Deposita og avsetninger

6

6

7

9

9

13

13

17

11

12

16

21

9

16

11

7

18

18

41

31

9

1

13

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

8

11

10

9

15

15

13

10

8

9

9

7

7

7

7

10

9

7

12

11

44

13

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

180

167

149

130

147

211

295

361

447

615

840

813

1 056

1 235

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

Memo :

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

211

180

167

149

130

145

153

168

184

214

217

209

197

197

212

229

345

356

379

413

439

416

462

Korrigert for kontolån 2

211

185

177

175

157

178

193

215

237

275

285

284

279

286

303

326

345

356

379

413

439

416

462

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette og vist i figur 3.6 A.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.23 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2012

2013

2014

Inntekter

505 135

467 229

454 529

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

395 483

343 929

314 129

- Renteinntekter og utbytte

109 652

123 300

140 400

Utgifter

104 550

116 475

133 092

- Overføring til statskassen

104 550

116 475

133 092

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

400 585

350 755

321 437

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi

3 824 516

4 729 161

5 202 722

Prosent av BNP

131,6

158,5

168,5

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.24 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2012

2013

2014

A Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 290 729

1 285 954

1 295 032

A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

421 093

373 931

344 131

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

232 707

206 510

186 510

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

188 386

167 421

157 621

– Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

148 446

127 300

115 500

– Renteinntekter

6 553

6 400

4 900

– Tilbakeføring av kapitalinnskudd

19 501

19 300

22 800

– Andre petroleumsinntekter

13 887

14 421

14 421

A.2 Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

869 636

912 023

950 901

Skatter fra Fastlands-Norge

807 415

855 190

896 926

– Skatt på inntekt, formue og kapital

487 048

516 970

541 500

– Produksjonsavgifter

320 367

338 220

355 426

Renteinntekter

16 782

14 853

14 848

Andre inntekter

45 439

41 981

39 127

B.1 Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

996 144

1 058 500

1 113 994

B.1 Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

25 610

30 002

30 002

– Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

25 610

30 000

30 000

– Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

2

2

B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

970 534

1028 498

1083 992

Kjøp av varer og tjenester

171 211

182 184

191 948

– Sivile formål

130 314

139 910

148 986

– Forsvarsformål

40 897

42 274

42 962

Overføringer

799 323

846 314

892 044

– Til kommuneforvaltningen

177 861

188 616

200 385

– Renteutgifter

12 848

11 690

10 288

– Til private og utlandet

608 615

646 008

681 372

C.1 Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

294 585

227 455

181 037

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

395 483

343 929

314 129

C.2 Oljekorrigert overskudd

-100 898

-116 475

-133 092

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

104 550

116 475

133 092

C.3 = Overskudd før lånetransaksjoner

3 652

0

0

D Lånetransaksjoner, netto

-27 098

140 558

50 459

1 Utlån

-27 098

74 014

50 459

2 Gjeldsavdrag

0

66 544

0

E.1 Finansieringsbehov (D­C.3)

-30 750

140 558

50 459

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.25 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2013. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1 Saldert budsjett for 2013

2 Endring

3 Revidert nasjonalbudsjett 2013

4 Endring

5 Nasjonal-budsjettet 2014

6=5 – 1 Memo: Endring fra saldert budsjett

A Inntekter utenom petroleumsinntekter

913 654

-3 095

910 559

1 464

912 023

-1 631

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

855 906

-2 053

853 853

1 337

855 190

-717

Renteinntekter

16 171

-1 445

14 725

127

14 853

-1 318

Andre inntekter

41 578

403

41 981

0

41 981

403

B Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1037 318

-3 883

1033 434

-4 936

1028 498

-8 820

Renteutgifter

12 883

-1 068

11 815

-125

11 690

-1 193

Dagpenger

11 365

-1 300

10 065

0

10 065

-1 300

Andre utgifter

1013 070

-1 515

1011 554

-4 811

1006 743

-6327

C Oljekorrigert overskudd (A-B)

-123 663

788

-122 875

6 400

-116 475

7 189

D Kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

373 185

-25 466

347 719

-3 790

343 929

-29 256

E Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

249 522

-24 678

224 844

2 610

227 455

-22 067

F Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond

130 600

-300

130 300

-900

129 400

-1 200

G Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F)

380 122

-24978

355 144

1710

356 855

-23267

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.26 Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2013 og i forslag for 2014

2013-regler

Forslag 2014

Endring 2013 – 2014

Skatt på alminnelig inntekt

Personer 1

28 pst.

28 pst.

-

Bedrifter 2

28 pst.

27 pst.

-1 pst.enhet

Toppskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

509 600 kr

527 400 kr

3,5 pst.

Sats 3

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

828 300 kr

857 300 kr

3,5 pst.

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

39 600 kr

39 600 kr

-

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Fiske, fangst og barnepass 4

7,8 pst.

7,08 pst.

-0,72 pst.enhet

Annen næringsinntekt

11,0 pst.

10,28 pst.

-0,72 pst.enhet

Pensjonsinntekt mv.

4,7 pst.

4,7 pst.

-

Arbeidsgiveravgift 5

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia 6

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

Høyeste effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Pensjonsinntekt 7

44,7 pst.

44,7 pst.

-

Primærnæringsinntekt 4

51,0 pst.

50,28 pst.

-0,72 pst.enhet

Annen næringsinntekt

51,0 pst.

50,28 pst.

-0,72 pst.enhet

Utbytte og uttak 8

48,16 pst.

47,44 pst.

-0,72 pst.enhet

Personfradrag

Klasse 1

47 150 kr

48 800 kr

3,5 pst.

Klasse 2 9

94 300 kr

Utgår

Utgår

Minstefradrag i lønns- og trygdeinntekt

Sats

40,0 pst.

42,0 pst.

2 pst.enheter

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense 10

81 300 kr

84 150 kr

3,5 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt

Sats

26,0 pst.

26,0 pst.

-

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

68 050 kr

70 400 kr

3,5 pst.

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 11

31 800 kr

31 800 kr

-

Særfradrag for uførhet mv.

32 000 kr

32 000 kr

-

Særfradrag for enslige forsørgere

47 160 kr

48 804 kr

3,5 pst.

Særskilt skattefradrag for pensjonister

Maksimalt beløp

30 300 kr

31 200 kr

3,0 pst.

Nedtrapping, trinn 1

Innslagspunkt

170 750 kr

175 900 kr

3,0 pst.

Sats

15,3 pst.

15,3 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

Innslagspunkt

259 800 kr

266 900 kr

2,7 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

Skattebegrensningsregelen for uførepensjonister mv. 12

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

127 000 kr

131 400 kr

3,5 pst.

Gift 13

116 700 kr

120 800 kr

3,5 pst.

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

Utgår

Utgår

Sjømannsfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

Fiskerfradraget

Sats

30,0 pst.

34,0 pst.

4 pst.enheter

Øvre grense

150 000 kr

167 000 kr

11,3 pst.

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

Inntektsuavhengig fradrag

63 500 kr

65 700 kr

3,5 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38,0 pst.

38,0 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

166 400 kr

172 200 kr

3,5 pst.

Særfradrag for store sykdomsutgifter 14

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning

15 000 kr

15 000 kr

-

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km

1,50/0,70 kr

1,50/0,70 kr

-

Nedre grense for fradraget

13 950 kr

13 950 kr

-

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

12 000 kr

12 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

4 100 kr

6,5 pst.

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

20 000 kr

20 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

150 000 kr

150 000 kr

-

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil

Sats per kilometer til og med 10 000 km

4,05 kr

4,05 kr

-

Sats per kilometer over 10 000 km

3,40 kr

3,45 kr

1,5 pst.

Formuesskatt 15

Kommune

Innslagspunkt

870 000 kr

1 000 000 kr

15 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Innslagspunkt

870 000 kr

1 000 000 kr

15 pst.

Sats

0,4 pst.

0,4 pst.

-

Arveavgift

Innslagspunkt

Trinn 1

470 000 kr

1 000 000 kr

113 pst.

Trinn 2

800 000 kr

Utgår

Utgår

Satser

Barn og foreldre

Trinn 1

6 pst.

10 pst.

4 pst.enheter

Trinn 2

10 pst.

Utgår

Utgår

Andre mottakere

Trinn 1

8 pst.

15 pst.

7 pst.enheter

Trinn 2

15 pst.

Utgår

Utgår

Aksjerabatt 16

40 pst.

30 pst.

-10 pst.enheter

Avskrivingssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 17

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 18,19

4 (6/10) pst.

4 (6/10) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 pst.

2 Særskatten for petroleumsvirksomhet og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg foreslås økt med én prosentenhet fra 2014, til henholdsvis 51 og 31 pst.

3 For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 7 pst. i trinn 1.

4 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,8 pst. trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 7,8 pst. og 11 pst. trygdeavgift. Den lavere trygdeavgiftssatsen foreslås redusert til 7,08 pst. fra 2014.

5 Nytt EØS-regelverk for regional statsstøtte trer i kraft 1. juli 2014. I den forbindelse kan systemet med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift bli justert, jf. forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014.

6 I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For 2014 er fribeløpet 450 000 kroner per foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 225 000 kroner.

7 For uførepensjonister mv. som skatter etter skattebegrensningsregelen, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 55 pst.

8 Inkludert 28 pst. selskapsskatt.

9 Skatteklasse 2 foreslås fjernet fra 2014.

10 Summen av minstefradraget i lønnsinntekt og minstefradraget i pensjonsinntekt begrenses oppad til øvre grense i minstefradraget i lønnsinntekt, dvs. 84 150 kroner med forslaget.

11 Skattyter som kun har lønnsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og det særskilte fradraget i arbeidsinntekt.

12 Skattebegrensningsregelen gjelder også enslige forsørgere, men kun dersom de mottar overgangsstønad. Skattebegrensningsregelen foreslås fjernet for nye mottakere med overgangsstønad fra 2014.

13 Gifte uføre som mottar ektefelletillegg, har en skattefri nettoinntekt som tilsvarer det dobbelte av den skattefrie nettoinntekten for øvrige gifte, dvs. 241 600 kroner med forslaget for 2014.

14 Særfradraget for store sykdomsutgifter utfases og fjernes fra og med 2015.

15 Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.

16 Rabatten gjelder ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper. Rabatten begrenses til et arveavgiftsgrunnlag for slike aksjer og andeler på 10 mill. kroner per mottaker.

17 Det foreslås innført 10 pst. startavskrivning for driftsmidler i saldogruppe d fra 2014.

18 Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

19 Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 2.27 Avgiftssatser i 2013 og foreslåtte satser for 2014

Avgiftskategori

2013-regler

Forslag 2014

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien 1

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats

8

8

-

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

6,85

6,96

1,6

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,46

4,53

1,6

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

a) 0,0 – 0,7 vol.pst.

-

-

-

b) 0,7 – 2,7 vol.pst.

3,06

3,11

1,6

c) 2,7 – 3,7 vol.pst.

11,52

11,70

1,6

d) 3,7 – 4,7 vol.pst.

19,96

20,28

1,6

Avgift på tobakkvarer

Sigarer, kr/100 gram

235

239

1,7

Sigaretter, kr/100 stk

235

239

1,7

Røyketobakk, kr/100 gram

235

239

1,7

Snus, kr/100 gram

95

97

2,1

Skrå, kr/100 gram

95

97

2,1

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,58

3,64

1,7

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a 2

Egenvekt, kr/kg

første 1 150 kg

37,59

38,19

1,6

neste 250 kg

81,94

83,25

1,6

neste 100 kg

163,90

166,52

1,6

resten

190,61

193,66

1,6

Motoreffekt, kr/kW

første 70 kW (65 kW i 2013)

0,00

0,00

-

neste 30 kW (25 kW i 2013)

275,00

235,00

-14,5

neste 40 kW

790,00

665,00

-15,8

resten

1 960,00

1 650,00

-15,8

NO X -utslipp, kr per mg/km

35,00

46,00

31,4

CO 2 -utslipp, kr per g/km

første 105 g/km (110 g/km i 2013)

0,00

0,00

-

neste 15 g/km

764,00

776,00

1,6

neste 40 g/km

770,00

782,00

1,6

neste 70 g/km

1 796,00

1 915,00

6,6

resten

2 883,00

3 500,00

21,4

fradrag for utslipp under 105 g/km (110 g/km i 2013), gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 105 g/km (110 g/km i 2013)

814,00

827,00

1,6

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

966,00

981,00

1,6

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b, 3

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

NO X -utslipp, pst. av personbilavgift

25

30

5

CO 2 -utslipp, pst. av personbilavgift

25

30

5

Campingbiler. Avgiftsgruppe c, 4

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

stykkavgift, kr

10 837

11 010

1,6

Motoreffektavgift, kr/kW

første 11 kW

0,00

0,00

-

resten

482,28

490,00

1,6

Slagvolumavgift, kr/cm 3

første 125 cm 3

0,00

0,00

-

neste 775 cm 3

37,22

37,82

1,6

resten

81,62

82,93

1,6

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

15,27

15,51

1,6

neste 100 kg

30,55

31,04

1,6

resten

61,07

62,05

1,6

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

40,74

41,39

1,6

neste 20 kW

81,44

82,74

1,6

resten

162,87

165,48

1,6

Slagvolum, kr/cm 3

første 200 cm 3

3,19

3,24

1,6

neste 200 cm 3

6,37

6,47

1,6

resten

12,73

12,93

1,6

Drosje. Avgiftsgruppe h, 5

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NO X -utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO 2 -utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

Veteranbiler. Avgiftsgruppe i,

stykkavgift, kr

3 569

3 626

1,6

Minibusser. Avgiftsgruppe j, 6

pst. av personbilavgift

40

40

-

Årsavgift, kr/år

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

2 940

2 985

1,5

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 425

3 480

1,6

Campingtilhengere

1 100

1 120

1,8

Motorsykler

1 800

1 830

1,7

Traktorer, mopeder mv.

415

420

1,2

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

12,2

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-11,1

Avgift på båtmotorer, kr/hk

158,50

161,00

1,6

Veibruksavgift på drivstoff, kr/liter

Bensin 7

4,78

4,86

1,6

Autodiesel 8

3,75

3,81

1,6

Biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene

1,87

1,90

1,6

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Generell sats

11,61

12,92

11,3

Redusert sats

0,45

0,45

-

Grunnavgift på mineralolje mv.

Mineralolje, kr/liter

1,018

1,034

1,6

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,126

-

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,90

1,93

1,6

CO 2 -avgift

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm 3

0,96

0,98

2,1

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,61

0,88

44,3

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

0,61

0,62

1,6

Mineralolje til innenriks kvotepliktig luftfart, kr/liter

0,43

0,56

30,2

Mineralolje til annen innenriks luftfart, kr/liter

0,71

0,84

18,3

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,13

0,26

100,0

Bensin, kr/liter

0,91

0,92

1,1

Naturgass, kr/Sm 3

0,46

0,66

43,5

LPG, kr/kg

0,68

0,99

45,6

Redusert sats for naturgass, kr/Sm 3

0,05

0,05

-

Svovelavgift, kr/liter

0,078

0,079

1,3

Avgift på utslipp av NO X , kr/kg

17,01

17,28

1,6

Avgift på sluttbehandling av avfall, kr/tonn

Avgift på biologisk nedbrytbart avfall som deponeres etter dispensasjon gitt fra forurensningsmyndighetene

479

487

1,7

Avgift på deponering av annet avfall

289

294

1,7

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

65,41

66,46

1,6

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO 2 -ekvivalenter

229

330

44,1

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

18,56

18,86

1,6

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Ferdigvare, kr/liter

3,06

3,11

1,6

Konsentrat (sirup), kr/liter

18,68

18,98

1,6

Sukkeravgift, kr/kg

7,18

7,29

1,5

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Grunnavgift, engangsemballasje

1,08

1,10

1,9

Miljøavgift

a) Glass og metall

5,24

5,32

1,5

b) Plast

3,16

3,21

1,6

c) Kartong og papp

1,30

1,32

1,5

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1 Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.

2 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO 2 -utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

3 Gruppe b: Varebiler klasse 2. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO 2 -komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn holdes på 25 pst. av avgiften for personbiler også i 2014.

4 Gruppe c: Campingbiler. Endring oppgitt i prosentenheter. Ilegges ikke NO X -komponent.

5 Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. Endring oppgitt i prosentenheter. De to høyeste trinnene i CO 2 -komponenten gjelder ikke for gruppe h i 2014.

6 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Endring oppgitt i prosentenheter. Høyeste trinn i CO 2 -komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NO X -komponent.

7 Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.

8 Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere. Satsen gjelder også biodiesel som ikke oppfyller bærekraftskriteriene.

Kilde: Finansdepartementet.