Finansdepartementet

Prop. 1 LS

(2013–2014)

Skatter, avgifter og toll 2014

Tilråding fra Finansdepartementet 4. oktober 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Dokumentet i pdf-format

Innholdsfortegnelse

Del 1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for 2014

2 Skatte- og avgiftssystemet – hovedelementer og utviklingstrekk

Del 2 Nærmere om de enkelte forslagene

3 Direkte skatt for lønnstakere og pensjonister

4 Begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

5 Næringsbeskatning forøvrig

6 Merverdiavgift (kap. 5521 post 70)

7 Særavgifter

8 Toll

9 Sektoravgifter og overprisede gebyrer

Del 3 Andre lovsaker

10 Fradrag for fagforeningskontingent – vilkåret om tilslutning til hovedsammenslutning for frittstående fagforeninger

11 Skatteplikt for kommuners konkurranseutsatte avfallshåndtering

12 Fordeling av fradrag for gjeld og gjeldsrenter mellom Norge og utlandet

13 Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

14 Justering av NOKUS-reglene for personlige deltakere

15 Beskatning ved uttak fra norsk beskatningsområde – endring av kravet om sikkerhetsstillelse

16 Endringer i ligningsloven – nye opplysningsplikter og gjennomføring av FATCA-avtalen

17 Forlenget oppgavefrist for tredje periode i merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommuner mv.

18 Adgang for toll- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og tvangsmulkt ved overtredelser av bokføringslovgivningen

19 Oppbevaringstiden for primærdokumentasjon i bokføringsloven

20 Land-for-land rapportering

21 Endringer i tolloven

22 Opprettinger og presiseringer av lovtekst

Del 4 Omtalesaker

23 Merverdiavgift på finansielle tjenester

24 Skattemessig tidfesting av finansielle instrumenter i banker mv.

25 Omtale av andre merverdiavgiftssaker

26 Skatte- og avgiftsmessige sider ved hestehold

27 Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 – departementets praksis i 2012

A – Forslag til lovvedtak

Forslag til lov om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer

Forslag til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

Forslag til lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

Forslag til lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)

Forslag til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Forslag til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Forslag til lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Forslag til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

Forslag til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Forslag til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Forslag til lov om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Forslag til lov om endring i stiftelsesloven

Forslag til lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Forslag til lov om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Forslag til lov om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Forslag til lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Forslag til lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Forslag til lov om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2014 (Stortingets skattevedtak)

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjettåret 2014

Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2014

Forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjettåret 2014

Forslag til stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2014

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2014 (kap. 5521 post 70)

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2014

Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2014 (kap. 5511 post 70 og 71)

Vedlegg og registre

Vedlegg 1 Anslag på skatteutgifter og skattesanksjoner

Vedlegg 2 Skattestatistikk for 2011

Vedlegg 3 Toll