Arbeidsdepartementet (AD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

5.1 Utgifter og inntekter fordelt på kapitler

Forslag til statsbudsjett for 2014 under programområde 09 Arbeid og sosiale formål, 29 Sosiale formål, folketrygden og 33 Arbeidsliv, folketrygden.

Utgifter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

600

Arbeidsdepartementet

178 537

177 830

180 370

1,4

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

239 351

250 190

233 890

-6,5

Sum kategori 09.00

417 888

428 020

414 260

-3,2

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

234 760

743 040

701 440

-5,6

605

Arbeids- og velferdsetaten

11 148 576

10 954 365

11 336 260

3,5

606

Trygderetten

66 630

65 278

66 100

1,3

Sum kategori 09.10

11 449 966

11 762 683

12 103 800

2,9

Tiltak for bedrede levekår m.v.

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

272 837

290 670

324 510

11,6

Sum kategori 09.20

272 837

290 670

324 510

11,6

Arbeidsmarked

634

Arbeidsmarkedstiltak

7 064 484

7 449 600

7 679 740

3,1

635

Ventelønn

140 890

125 000

85 000

-32,0

Sum kategori 09.30

7 205 374

7 574 600

7 764 740

2,5

Arbeidsmiljø og sikkerhet

640

Arbeidstilsynet

505 241

505 000

525 700

4,1

642

Petroleumstilsynet

215 730

236 830

240 700

1,6

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

101 500

104 850

111 600

6,4

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

3 842

3 150

3 200

1,6

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

21 134

22 213

22 690

2,1

649

Treparts bransjeprogrammer

13 290

10 600

10 900

2,8

Sum kategori 09.40

860 737

882 643

914 790

3,6

Pensjoner m.v. under Statens pensjonskasse

611

Pensjoner av statskassen

9 304

18 800

18 500

-1,6

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

9 427 777

8 674 000

8 759 000

1,0

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

947 000

988 000

1 027 000

3,9

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

23 212 778

21 066 000

26 589 000

26,2

615

Yrkesskadeforsikring

84 623

81 000

83 000

2,5

616

Gruppelivsforsikring

157 843

182 000

174 000

-4,4

2470

Statens pensjonskasse

70 302

45 587

30 476

-33,1

Sum kategori 09.50

33 909 627

31 055 387

36 680 976

18,1

Kontantytelser

660

Krigspensjon

548 743

513 000

421 000

-17,9

664

Pensjonstrygden for sjømenn

315 000

212 586

80 000

-62,4

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

2 021 619

1 880 000

1 660 000

-11,7

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

390 303

410 000

425 000

3,7

Sum kategori 09.60

3 275 665

3 015 586

2 586 000

-14,2

Sum programområde 09

57 392 094

55 009 589

60 789 076

10,5

Enslige forsørgere

2620

Stønad til enslig mor eller far

3 794 309

3 638 300

3 614 300

-0,7

Sum kategori 29.20

3 794 309

3 638 300

3 614 300

-0,7

Inntektssikring ved sykdom, arbeidsavklaring og uførhet

2650

Sykepenger

34 823 625

37 660 208

38 520 720

2,3

2651

Arbeidsavklaringpenger

36 239 244

36 979 800

34 110 000

-7,8

2655

Uførhet

60 132 183

61 369 000

64 158 000

4,5

Sum kategori 29.50

131 195 052

136 009 008

136 788 720

0,6

Kompensasjon for merutgifter ved nedsatt funksjonsevne m.v.

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler m.v.

8 630 700

9 031 600

8 958 800

-0,8

Sum kategori 29.60

8 630 700

9 031 600

8 958 800

-0,8

Alderdom

2670

Alderdom

150 525 020

162 208 000

176 039 000

8,5

Sum kategori 29.70

150 525 020

162 208 000

176 039 000

8,5

Forsørgertap m.v.

2680

Etterlatte

2 401 321

2 279 500

2 332 500

2,3

2686

Gravferdsstønad

173 378

200 000

194 000

-3,0

Sum kategori 29.80

2 574 699

2 479 500

2 526 500

1,9

Diverse utgifter

2690

Diverse utgifter

478 182

460 000

-100,0

Sum kategori 29.90

478 182

460 000

-100,0

Sum programområde 29

297 197 962

313 826 408

327 927 320

4,5

Arbeidsliv

2541

Dagpenger

10 064 585

11 300 000

10 800 000

-4,4

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.

814 791

705 000

690 000

-2,1

Sum kategori 33.30

10 879 376

12 005 000

11 490 000

-4,3

Sum programområde 33

10 879 376

12 005 000

11 490 000

-4,3

Sum utgifter

365 469 432

380 840 997

400 206 396

5,1

Inntekter fordelt på kapitler

         

(i 1 000 kr)

Kap.

Betegnelse

Regnskap 2012

Saldert budsjett 2013

Forslag 2014

Pst. endr. 13/14

Administrasjon

3600

Arbeidsdepartementet

3 464

Sum kategori 09.00

3 464

Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken

3605

Arbeids- og velferdsetaten

465 897

44 365

99 710

124,7

3606

Trygderetten

1 760

Sum kategori 09.10

467 657

44 365

99 710

124,7

Tiltak for bedrede levekår m.v.

3621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

262

Sum kategori 09.20

262

Arbeidsmarked

3634

Arbeidsmarkedstiltak

150

200

200

0,0

3635

Ventelønn m.v.

50 372

46 500

34 850

-25,1

Sum kategori 09.30

50 522

46 700

35 050

-24,9

Arbeidsmiljø og sikkerhet

3640

Arbeidstilsynet

42 539

38 642

40 001

3,5

3642

Petroleumstilsynet

79 568

47 700

49 370

3,5

3648

Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m.

97

5571

Sektoravgifter under Arbeidsdepartementet

74 000

86 870

17,4

Sum kategori 09.40

122 204

160 342

176 241

9,9

Pensjoner m.v. under Statens pensjonskasse

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

7 696 570

9 045 000

10 261 000

13,4

3615

Yrkesskadeforsikring

153 805

154 000

154 000

0,0

3616

Gruppelivsforsikring

85 450

87 000

97 000

11,5

5470

Statens pensjonskasse

14 781

18 070

18 070

0,0

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1 188 768

1 145 000

2 182 000

90,6

Sum kategori 09.50

9 139 374

10 449 070

12 712 070

21,7

Sum programområde 09

9 783 483

10 700 477

13 023 071

21,7

Sum inntekter

11 978 488

12 837 132

15 020 361

17,0

5.2 Årsverksoversikt

Årsverk pr. 1/3-10

Årsverk pr. 1/3-11

Årsverk pr. 1/3-12

Årsverk pr. 1/3-13

600

Arbeidsdepartementet

182,9

191,0

190,3

189,1

605

Arbeids- og velferdsetaten

13 500,4

12 989,2

12 771,8

13 016,2

606

Trygderetten

63,0

59,4

63,0

63,4

612

Statens pensjonskasse

378,7

389,4

385,3

389,1

640

Arbeidstilsynet

533,4

540,2

556,9

571,8

642

Petroleumstilsynet

154,3

153,6

150,2

148,8

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

113,6

111,6

110,8

105,8

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m. 1

3,8

4,0

2,0

2,0

664

Pensjonstrygden for sjømenn

37,9

35,1

34,1

34,1

Sum

14 968,0

14 473,4

14 264,4

14 520,3

1 Tallmaterialet i tabellen er basert på ansatte som er regulativt lønnet.

5.3 Bruk av stikkordet kan overføres

Under Arbeidsdepartementet blir stikkordet foreslått knyttet til disse postene utenom postgruppe 30-49

       

(i 1 000 kr)

Kap.

Post

Betegnelse

Overført til 2013

Forslag 2014

601

22

Tiltak mot ufrivillig deltid

771

605

70

Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte

79 152

208 800

621

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte

17 024

191 720

621

70

Frivillig arbeid

2 371

58 160

634

21

Forsøk, utviklingstiltak m.v.

35 490

60 400

634

76

Tiltak for arbeidssøkere

152 570

6 310 330

634

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 207 800

646

01

Driftsutgifter

100

646

72

Tilskudd

70

3 200

648

21

Spesielle driftsutgifter

2 522

1 960

2650

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv.

74 848

310 720